Events/EGA:2014-08/Amendments

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Contents

Intro

EN

This is the page dedicated to the preparation of the texts that will be voted during our next G.A. We have received these proposals according to our protocol, available there: Events/EGA:2014-08

FR

Ceci est la page dédiée à la préparation des textes qui seront votés en Assemblée Générale. Nous avons reçu ces propositions en conformité avec notre protocole, disponible ici: Events/EGA:2014-08

NL

Dit is de pagina gewijd aan de voorbereiding van de teksen die gestemd zullen worden tijdens de Algemene Vergadering. We hebben voorstellen ontvangen in overeenstemming met het protocol, hier beschikbaar: Events/EGA:2014-08

Existing Statutes

Existing Statutes - Statuten - Statuts

Proposals to amend

Intro

EN NL FR

Translation :

In the context of translating the statutes, here is the convention to respect in order to keep the work clear :

The translations are made in bold.

The corrections of the text are made in italic.

The finalisation after proofreading is made in normal.

Amendments :

Every amendment is written under the proposal to amend, with sub(-sub)-bullet and signature (name and date) of the pirate who's amending.

Example :

 • Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party.
  • Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party, except during an eclipse of sun. Alexis (talk) 12:30, 20 July 2014 (CEST)

Code :

** Amendment. ~~~~

Vertaling:

In de context van het vertalen van de statuten is hier de te respecteren overeenkomst om het werk overzichtelijk te houdenen:

De vertalingen worden geschreven in het vet.

Verbetering worden aangebracht in cursief.

De afwerking na controle is gewoon getypt.

Amendementen :

Elk amendement is geschreven onder het voorstel om te amenderen met sub(-sub)-bullet en handtekening (naam en datum) van de piraat die amendeert.

Voorbeeld:

 • Iedere piraat kan een project starten dat de statuten en de algemene doelen van de partij respecteert.
  • Iedere piraat kan een project starten dat de statuten en de algemene doelen van de partij respecteert, behalve tijdens een zonsverduistering. Alexis (talk) 12:30, 20 July 2014 (CEST)

Code :

** Amendement. --~~~~

Traduction :

Dans le cadre de la traduction des statuts, voici la convention à respecter afin de garder une certaine visibilité :

Les traductions se font en gras.

Les corrections à un texte se font en italique.

La finalisation après relecture se fait en normal.

Amendements :

Chaque amendement se fait sous l'article à amender, en sous(-sous)-point, avec signature (nom et date) du pirate qui a amendé.

Exemple :

 • Chaque pirate peut lancer un projet qui respecte les statutes et les buts généraux du parti.
  • Chaque pirate peut lancer un projet qui respecte les statutes et les buts généraux du parti, sauf pendant un éclipse solaire. Alexis (talk) 12:30, 20 July 2014 (CEST)

Code :

** Amendement. ~~~~

Set n°1

Discussion pad

Direct link to the pad: https://pad.pirateparty.be/p/ga201408-amendments-set1

NL FR

Original

 • Squads die verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatiekanalen van de partij, hebben het recht om die kanalen te modereren, en indien nodig, mensen de toegang tot die kanalen te ontzeggen.
  • Suggestie van een amandement: Het amandement van zefredz, maar dat reglement moet niet gestemd worden op de algemene vergadering. Het kan ad hoc, maar niet met terugwerkende kracht ingevoerd worden. --317070 (talk) 16:22, 26 July 2014 (CEST)
 • Voor alle mandaten bedraagt de afdracht 22,5% van de brutovergoedingen. Indien de betrokken mandataris geen inkomsten heeft uit een ander beroep, een pensioen of een vervangingsinkomen bedraagt de afdracht 17,5% van de brutovergoedingen.
 • Het lidgeld bedraagt €2,5 per maand. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat iemand het lidgeld niet hoeft te betalen.
 • Iedere algemene vergadering wordt het coreteam gestemd bij vertrouwensstemming. Alle kandidaten voor het coreteam worden op een lijst geplaatst, waarna de leden in het geheim met approval voting kunnen beslissen. Alle kandidaten met het vertrouwen van de meerderheid van de partij zijn verkozen. Als er meer dan 10 verkozenen zouden zijn, komen de 10 verkozenen met het meeste vertrouwen in het coreteam, en vervolgens de kandidaat met de minste jaren ervaring in het coreteam.
 • We zullen de statuten herwerken, om van de Piratenpartij een v.z.w. te kunnen maken. Daarbij plaatsen we alle elementen voor derden in de statuten van de v.z.w., en alle elementen voor de interne werking in een huishoudelijk reglement. Deze drastische structuurwijziging gaat later concreet voorgelegd worden aan de algemene vergadering.


Verzoenings- en tuchtcommissie

§X. Het gezag van de algemene vergadering moet door alle leden worden aanvaard en geëerbiedigd. Personen die het gezag van de algemene vergadering ondermijnen, die weigeren zich neer te legen bij definitieve bestuursbeslissingen of door hun gedrag of houding de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen in hun functies geschorst worden.

§X. Organen die het gezag van de algemene vergadering niet kunnen accepteren of die acties ondernemen die de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen collectief geschorst worden.

§X. Een schorsing van organen of personen kan door een verzoenings- en tuchtprocedure, die door een entiteit gestart worden tegen dit bestuur en die persoon.

Alleen met goedkeuring van het coreteam kan een schorsing uitgesproken worden tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de datum van politieke verkiezingen of bestuursverkiezingen. Anders wordt die beslissing over de verkiezingen getild.

Het coreteam bepaalt de betrokken partijen bij een verzoenings- en tuchtprocedure.

§X. De beslissing tot schorsing of berisping moet samen met het dossier binnen de week worden neergelegd bij het coreteam.

Een schorsing geldt voor een termijn van ten hoogste zes maanden vanaf de indiening.

Voor het einde van de schorsing moet het schorsend bestuur een evaluatie maken van de situatie. Bij een negatieve evaluatie moet een verzoenings- en tuchtdossier ingediend worden. Gedurende de periode dat het nieuwe verzoenings- en tuchtdossier behandeld wordt, loopt de schorsing door.

§X. Alle aanhangig gemaakte klachten en elementen worden publiek en transparant behandeld, maar met respect voor de privacy van de betrokkenen.

§X. De nationale verzoenings- en tuchtcommissie bestaat uit 5 leden, per zaak uitgeloot onder de leden die deelgenomen hebben aan de laatste algemene vergadering, eventueel via een volmacht.

Voor elk verkozen lid van de verzoenings- en tuchtcommissie wordt een plaatsvervangend lid uitgeloot.

Indien een vast lid niet aanwezig kan zijn wordt door het secretariaat een plaatsvervanger gecontacteerd. Er blijven per zitting van de verzoenings- en tuchtcommissie echter maximum 1 lid per provincie. Er wordt gezorgd dat er minstens 2 sprekers van de talen van de betrokken partijen bij zijn.

De secretaris uit het coreteam is een bijkomend, zesde lid van de verzoenings- en tuchtcommissie zonder stemrecht. Hij oordeelt of zijn aanwezigheid noodzakelijk is.

§X. Een lid van de verzoenings- en tuchtcommissie dat zelf betrokken is in een procedure kan niet zetelen. Leden van het coreteam, behalve de secretaris, kunnen geen deel uitmaken van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig is.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie wordt voor iedere zaak vernieuwd.

§X. Een geschil binnen de partij en elke grove inbreuk op de partijtucht kan aan de nationale verzoenings- en tuchtcommissie worden voorgelegd door het coreteam zelf, of door een piraat.

In dit geval moet hiervan melding worden gedaan op de eerstvolgende vergadering van het coreteam.

§X. Binnen twee maanden komt de verzoenings- en tuchtcommissie samen op uitnodiging van haar voorzitter om het voorgelegde probleem te onderzoeken. Zij kan de verschillende betrokken partijen horen, hun dossier en nota’s in ontvangst nemen en een rapport opstellen met de respectieve standpunten. Dit rapport wordt bezorgd aan de secretaris van het coreteam.

§X. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om een lid voorlopig te schorsen tot 2 maanden of tot de beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie, welke eerst afloopt.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan de beslissing tot schorsing bedoeld opheffen indien dit tot een eventuele verzoening kan bijdragen.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie zal steeds in eerste instantie verzoening nastreven. Zij kan echter ook volgende tuchtmaatregelen opleggen of voorstellen, dit in orde van belangrijkheid:

A. de berisping, met kennisgeving aan de leden van de betrokken organen;

B. de blaam, met kennisgeving aan de leden van de partij;

C. de schorsing in een functie, voor ten hoogste 12 maanden;

D. de schorsing als lid van de partij, voor ten hoogste 12 maanden;

E. de uitsluiting.

De sancties A, B en C kunnen door de nationale verzoenings- en tuchtcommissie zelf worden uitgesproken en ingesteld.

De sancties D en E kunnen door de commissie slechts worden voorgesteld en dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het coreteam.

De verzoenings- en tuchtcommissie beslist bij eenvoudige meerderheid.

§X. Op de eerstvolgende vergadering van het coreteam brengt een lid van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie verslag uit over het geheel en licht het voorstel toe in geval van sanctie D of E, waarna het coreteam zich onmiddellijk uitspreekt.

Bij verwerping kan steeds een minder vérstrekkende tuchtmaatregel worden voorgesteld.

§X. De beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie of de partijraad moet binnen de week door de algemeen secretaris worden bekend gemaakt aan de betrokken partijen.

§X. Een mandataris, bij tuchtmaatregel uitgesloten, zal zijn mandaat of mandaten onmiddellijk ter beschikking stellen van de partij. In geval van schorsing blijft de mandataris ertoe gehouden zijn verplichtingen ten overstaan van de partij na te leven.

§X. De vraag tot wederopneming van een eerder uitgesloten lid wordt door het uitgesloten lid zelf via schrijven aan de algemene vergadering voorleggen. De algemene vergadering kan beslissen om de zaak aan te nemen, hoort vervolgens het uitgesloten lid en eventueel andere betrokken partijen en neemt de beslissing.

Traduction (à confirmer pour qq paragraphes en gras)

 • Les escouades responsables de la communication numérique du parti, ont le droit de modérer les canaux et de refuser, le cas échéant, l'accès à ces canaux.
  • Amendement : la modération et l'exclusion des canaux de diffusion ne devrait se faire qu'en cas de violation d'une charte d'utilisation des canaux de diffusion afin d'éviter toute accusation d'arbitraire. Celle-ci devra être définie ou adaptée d'une charte existante (par exemple une charte standard d'utilisation d'un forum, netiquette...) et devrait être approuvée par l'AG --ZeFredz (talk) 21:23, 23 July 2014 (CEST)
 • Pour tous les mandats, la rétrocession au parti s'élève à 22,5% de la rémunération brute. Si l'élu en question ne dispose pas de revenus émanant d'une autre activité, d'une pension ou d'un revenu de remplacement, le montant des rétrocessions s'élève à 17,5% de la rémunération brute.
Question : d’où viennent ces pourcentages ? Le parti ne reçoit-il pas de toute façon des subventions de l’Etat pour ses élus ? Vu que certains mandats offrent une rémunération minime (e.g. les Conseillers Communaux reçoivent un montant dérisoire qui typiquement couvre à peine leurs frais), je proposerais de laisser cette rétrocession au libre choix des mandataires. Et donc je ne mentionnerais rien à ce sujet. Valerie (talk) 20:49, 26 July 2014 (CEST)
 • La cotisation des membres est de 2,5 € par mois. La coreteam peut, à titre exceptionnel, décider qu'une personne n'a pas à payer les frais d'adhésion.
Les problèmes de la proposition actuelle sont les suivants : elle enlève la notion de prix libre, le montant de la cotisation est trop élevé et elle apporte une fausse solution au problème de financement du parti. --HgO (talk) 15:49, 26 July 2014 (CEST)
  • Amendement : Le montant minimal de la cotisation est de 1€ par an. Toutefois, afin d'assurer les finances du parti, il est vivement recommandé de donner plus.
Cet amendement ne fait qu'ajouter une phrase au point 6 des statuts, mais permet d'inciter les membres à donner plus. On pourrait également envisager d'indiquer un montant conseillé (tout en gardant le prix min de 1€). --HgO (talk) 15:49, 26 July 2014 (CEST)
  • Amendement : Pour toute personne se sentant vraiment précaire, le prix de la cotisation est libre. Sinon, ce montant s'élève à 2.5€ par mois.
Cet amendement vise à faire confiance aux membres, tout en faisant comprendre que le parti a besoin d'être financé. --HgO (talk) 15:49, 26 July 2014 (CEST)
  • Amendement : Le montant de la cotisation des membres est libre et à renouveler par périodes de 1 an maximum. Le montant minimum est de 1 euro symbolique, mais un montant plus substantiel est conseillé afin de participer aux frais de fonctionnement récurrents. Pour les frais ponctuels, des campagnes de levée de fonds sont organisées. (Motivation : dans le même sens que la proposition d'Hadrien, mais mettant des jutifications et mentionnant des levées de fonds). Valerie (talk) 20:51, 26 July 2014 (CEST)
 • A chaque assemblée générale, la coreteam est élue lors d'un vote de confiance. Tous les candidats de la coreteam sont placés sur une liste. Ensuite les membres votent secrètement l'approbation ou non de chacun des candidats. Tous les candidats ayant reçu la confiance de la majorité du parti sont élus. S'il y a plus de 10 élus, les membres ayant reçu le plus de votes de confiance rejoignent la coreteam, ensuite les candidats ayant le moins d'années d'expérience.
  • Amendement : Remplacer 10 élus par 8. (Motivation : 10 est un groupe trop grand pour permettre une interaction efficace en réunion. De plus, il est préférable d’avoir un renouvellement régulier de l’équipe, ce qui ne serait pas favorisé par un groupe aussi grand. Et puis la coreteam n’est pas le seul groupe de travail permettant de s’investir dans le parti.) Valerie (talk) 20:52, 26 July 2014 (CEST)
 • Nous allons retravailler les statuts, pour que le Parti Pirate, devienne une a.s.b.l. Les éléments importants pour les tiers sont déplacés dans les statuts de l'association, et tous les éléments du fonctionnement interne dans un règlement interne. Ce changement radical dans la structure sera ensuite présenté concrètement à l'assemblée générale.
Quelle est la motivation derrière ce changement ? Quels problèmes cette nouvelle structure est-elle sensée lever ? Valerie (talk) 20:53, 26 July 2014 (CEST)


Commission de conciliation et de discipline

§X. L'autorité de l'Assemblée Générale doit être reconnue et respectée par tous les membres. Les personnes qui sapent l'autorité de l'Assemblée Générale, qui refusent de se soumettre aux décisions établies, ou qui par leur comportement ou attitude causent du trouble ou des dommages au parti, peuvent être suspendues de leurs fonctions.

  • Proposition d'amendement : définir la portée de la suspension (site web, wiki, getop, réseau sociaux, crews, squads...) --ZeFredz (talk) 21:49, 24 July 2014 (CEST)

§X. Les organes qui refusent de reconnaître l'autorité de l'Assemblée Générale, ou qui entreprennent des actions qui causent du trouble ou des dommages au parti, peuvent être suspendus de manière collective.

§X. La suspension d'organes ou de membres est le fait d'une procédure de conciliation et de discipline, qui elle-même est initiée par une entité à l'encontre de cet organe ou de ce membre.

Durant toute période de 6 mois précédant des élections politiques ou une élection de la coreteam, une suspension ne peut être prononcée que sous l'approbation de la coreteam en fonction. Si elle n'a pas été prise, cette décision est reportée après lesdites élections.

La coreteam détermine les parties impliquées lors d'une procédure de conciliation et de discipline.

§X. Toute décision de suspension ou de réprimande doit être déposée dans la semaine sous dossier auprès de la coreteam.

Toute suspension ne peut excéder une durée de 6 mois après dépôt.

Le conseil ayant émis la suspension doit évaluer la situation avant le terme de celle-ci. Un dossier de conciliation et de discipline doit être déposé en cas d'évaluation négative. La suspension reste d'application pendant la période de traitement de ce nouveau dossier.

§X. Toutes les plaintes et éléments en cours sont traités de manière publique et transparente, mais sous respect de la vie privée des personnes concernées.

§X. La commission nationale de conciliation et discipline est composée de 5 membres tirés au sort pour l'affaire concernée parmi les membres ayant pris part à l'assemblée générale précédente, éventuellement par procuration.

Pour chaque membre, un remplaçant est également tiré au sort.

Au cas où un membre effectif ne pourrait être présent, le secrétariat contactera un remplaçant. Il ne peut y avoir maximum que 1 membre représentant par province. Il sera assuré qu'au moins 2 personnes parlant la même langue que les parties concernées seront présentes.

Le secrétaire de la coreteam est un membre supplémentaire de la commission de conciliation et discipline, le sixième, et sans droit de vote. Il décide lui-même de la nécessité de sa présence.

§X. Un membre de la commission de conciliation et discipline qui serait lui-même impliqué dans une procédure ne peut pas y sièger. Les membres de la coreteam, à l'exception du secrétaire, ne peuvent pas faire partie de la commission.

§X. Une réunion de la commission n'est considérée comme valide que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

  • Amendement : Une réunion de la commission n'est considérée comme valide que si la totalité de ses membres sont présents, et si au moins la moitié sont présents physiquement. (motivation : une telle commission prendra des décisions aux conséquences importantes. Trois personnes est un trop petit nombre qui ne permet pas de représenter tous les pirates Valerie (talk) 21:00, 26 July 2014 (CEST)

§X. La commission est renouvelée pour chaque nouveau cas.

§X. Tout différend au sein du parti et toute violation grave du règlement du parti peut être présenté à la commission de conciliation et discipline par la coreteam elle-même ou par tout autre pirate.

Cet acte doit être annoncé lors de la prochaine réunion de la coreteam.

§X. La commission de conciliation et discipline se réunit endéans les 2 mois sous invitation de son président afin d'examiner le problème soumis. Elle peut entendre les différentes parties, recevoir leur dossier et des notes, ainsi que rédiger un rapport reprenant les points de vue respectifs. Ce rapport est remis au secrétaire de la coreteam.

§X. La coreteam peut à titre exceptionnel décider de suspendre provisoirement un membre pour une durée de 2 mois. Cette suspension prend fin lorsque la commission de conciliation et discipline prononce sa décision.

§X. La commission de conciliation et discipline peut lever cette suspension si cela peut contribuer à résoudre le conflit.

§X. La commission de conciliation et discipline cherchera toujours en premier lieu la conciliation. Elle peut également proposer ou astreindre les mesures suivantes, par ordre d'importance :

A. la réprimande, en avisant les membres de l'organe concerné;

B. le blâme, en avisant les membres du parti;

C. la suspension dans une fonction, pour une durée maximale de 12 mois;

D. la suspension en tant que membre du parti, pour une durée maximale de 12 mois;

E. l'exclusion.

Les sanctions A, B et C peuvent être prononcées et instituées par la commission de conciliation et discipline elle-même.

Les sanctions D et E ne peuvent qu'être proposées par la commission et doivent être entérinées par la coreteam.

Les décisions de la commission de conciliation et discipline sont prises à la majorité simple.

  • Amendement : Les décisions de la commission de conciliation et discipline sont prises à la majorité d’au moins 4 membres sur 5 (motivation : une telle commission prendra des décisions aux conséquences importantes Valerie (talk) 21:07, 26 July 2014 (CEST))

§X. Un membre de la commission de conciliation et discipline fait rapport de l'affaire lors de la prochaine réunion de la coreteam. En cas de sanction D ou E, celui-ci expose la proposition, à la suite de quoi la coreteam se prononce immédiatement.

Une mesure moins coercitive peut être proposée en cas de rejet.

§X. Toute décision de la commission de conciliation et discipline ou du conseil du parti doit être annoncée aux parties concernées dans la semaine par le secrétaire général.

Question : Nous n’avons pas de secrétaire général ! «  Le secrétaire de la coreteam » mentionné plus haut ? De plus, qu'est-ce que le partijraad/conseil du parti ???? l'AG? Valerie (talk) 21:07, 26 July 2014 (CEST)

§X. Un élu exclu par une mesure de conciliation remettra son ou ses mandats immédiatement à la disposition du parti. En cas de suspension, un élu reste tenu de respecter ses obligations envers le parti.

§X. Un membre auparavant exclu du parti fera part par écrit à l'Assemblée Générale de son souhait de réintégrer le parti. L'Assemblée Générale peut décider de s'occuper de l'affaire. Dans ce cas, elle entend le membre exclu et les éventuelles autres parties concernées et prend une décision.

Question : comment fait-on une demande à l'AG ? Via getop ?

Set n°2

Discussion pad

Direct link to the pad: https://pad.pirateparty.be/p/ga201408-amendments-set2

EN NL FR

Original

Crews

See current statutes.

 • The role of captain is centered around crew members and group dynamics.
 • The role of navigator is centered around administrative tasks.

Projects

 • Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party.
 • Every pirate starting a project has to contact the coordination squad with the following information : a description of the project and a contact person.
 • The coordination squad formally records the project after verifying that it respects the statutes and the values of the party.
 • Any project that hasn't been declared to the coordination squad is de facto not endorsed by the party.
 • If the project ends or is in stand-by, the contact person of the project has to tell the coordination squad.
 • (OPT) Any project has to be publicly presented on a webpage.

Resource centers

 • A resource center is a directory listing pirates having particular skills or knowledge about a particular subject. It may contain other information related to its theme such as documentation, a list of experts, etc.

Squads

 • The following entities, referred by squads should be named as follows :
  • squads
  •  ?
 • There are exactly 9 squads in the party. Those are :
  • Coaching
  • Coordination
  • Coreteam
  • Finance
  • GA
  • IT
  • Press
  • Secretary
  • Wiki

The roles of each squad are described in the following sections.

 • There are two ways for a pirate to become member of a squad :
  1. Get approved by a motion of confidence at a GA.
  2. Get unanimously approved by the current members of the squad. In this case, this decision has to be actively announced to all pirates.
 • There are two ways for a member of a squad to get out :
  1. Resign.
  2. Fail a motion of confidence at a GA.
 • Any squad contains a minimum of two members.
 • At the first GA of each year, each squad presents an activity report and a motion confidence is called for it. If it fails for a given squad, a motion of confidence is called for each of its members in turn.
 • Every candidacy to a squad has to follow a procedure still to define.
Coaching
 • The Coaching squad has the following exclusive competencies :
  • Welcome new members.
  • Spread guidelines.
  • Provide documentation and resources to newcomers.
  • To complete
Coordination
 • The coordination squad has the following exclusive competencies :
  • Manage incoming email from the contact address contact@pirateparty.be. By "manage" is meant : forwarding to the right person to answer.
  • Maintaining a public list of crews, including a contact person.
  • Maintaining a public list of ongoing projects, including a contact person.
  • Maintaining a public list of resource centers.
  • Convoke any pirate, squad, crew, coreteam or project representative to ask for information on their activities.
 • The coordination squad serves as an "oracle" for pirates. By this is meant that every pirate having a particular need or question can contact the coordination squad. The coordination squad is then expected to put him/her in touch with the right pirate to help him/her.
 • The coordination squad shares actively and regularly its knowledge of the party's internal businesses to pirates.
Coreteam
 • Every decision of the coreteam must be communicated to all pirates.
 • The coreteam has the following exclusive competencies :
  • Manage the budget of the party. The implementation of the budget is left to the finance squad.
  • Nominate international delegates.
  • To complete
Finance
 • The members and only the members of the finance squad have access to the bank accounts of the party.
 • The Finance squad has the following exclusive competencies :
  • Implementing the budget approved by the General Assembly.
 • The finances will be monitored by a control group.
 • Income and outcome have to be visible at anytime by anyone.
GA
 • The GA squad organizes general assemblies.
 • The GA squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure that the GA protocol is correctly followed.
  • Collect all proposals and amendments made by members.
  • Prepare all voting documents.
   • Ensures that the documents are translated.
  • Publish the statutes.
  • Collect the motion of confidence.
IT
 • The members and only the members of the IT squad have access to the servers of the party, with exception for the members of the wiki squad, who have a limited access to them, as described in the corresponding section.
 • To detail
Press
 • The Press squad has the following exclusive competencies :
  • Speak in the name of the party to press.
  • React to news by publishing press releases.
  • To detail.
Secretary
 • The members and only the members of the secretary squad have access to the database of members of the party.
 • The Secretary squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure the party meets all legal requirements.
  • ...
Wiki
 • The wiki squad maintains the wiki.
 • The members and only the members of the Wiki squad have administrator rights on the wiki.
 • The members of the wiki squad have also access to the wiki installation through a special SSH access.

Procedures

 • A motion of confidence requires 60% of the expressed votes to pass.
 • It takes 3 pirates to call a motion of confidence.
 • Before a vote is taken, the reasons for the motion have to be clearly exposed by the persons calling it.

Dutch Translation

Crews

Zie huidige statuten.

 • De rol van kapitein richt zich op de leden van de crew en de groepsdynamiek.
 • De rol van navigator richt zich op administratieve taken.

Projecten

 • Elke piraat kan een project dat de statuten en de algemene doelen van de partij respecteert starten.
 • Elke piraat die een project start moet de coördinatie-squad contacteren met de volgende informatie: een beschrijving van het project en een contactpersoon.
 • De coördinatie-squad registreert het project formeel na verificatie dat het de statuten en de waarden van de partij respecteert.
 • Elk project dat niet aangegeven werd aan de coördinatie-squad is de facto niet onderschreven door de partij.
 • Als het project beëindigd of in stand-by is, moet de contactpersoon van het project dit melden aan de coördinatie-squad.
 • (OPT) Elk project moet publiek worden voorgesteld op een webpagina.

Resource centers

 • Een resource center is een repertorium dat piraten met specifieke vaardigheden of kennis rond een specifiek onderwerp oplijst. Het kan andere informatie gerelateerd met zijn thema bevatten, zoals doumentatie, een lijst van experten, enz.

Squads

 • De volgende entiteiten, gerefereerd door squads moeten als volgt worden benoemd:
  • squads
  •  ?
 • Er zijn exact 9 squads in de partij. Dit zijn:
  • Coaching
  • Coördinatie
  • Coreteam
  • Financiën
  • AV
  • IT
  • Pers
  • Secretariaat
  • Wiki

De rollen van elke squad worden beschreven in de volgende secties.

 • Er zijn twee manieren voor een piraat om lid te worden van een squad:
  1. Goedgekeurd worden door een motie van vertrouwen op een AV.
  2. Unaniem goedgekeurd worden door de huidige leden van de squad. In dit geval moet deze beslissing actief aangekondigd worden naar alle piraten.
 • Er zijn twee manieren voor een lid van een squad om deze te verlaten:
  1. Aftreden.
  2. Falen in een motie van vertrouwen op een AV.
 • Elke squad bestaat uit minstens twee leden.
 • Op de eerste AV van elk jaar presenteert elke squad een activiteitenraport en er wordt opgeroepen tot een motie van vertrouwen. Indien de motie faalt voor een bepaalde squad wordt er opgeroepen tot een een motie van vertrouwen voor elk van zijn leden.
 • Elke kandidaat voor een squad moet een nog te bepalen procedure volgen.
Coaching
 • De Coaching-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Verwelkomen van nieuwe leden.
  • Richtlijnen verspreiden.
  • Documentatie en middelen aanbieden aan nieuwe leden.
  • Aan te vullen
Coördinatie
 • De Coördinatie-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Inkomende email op het contactadres contact@pirateparty.be beheren. Onder "beheren" wordt verstaan het forwarden naar de juiste persoon die kan antwoorden.
  • Beheren van een publieke lijst van crews, inclusief een contactpersoon.
  • Beheren van een publieke lijst van lopende projecten, inclusief een contactpersoon.
  • Beheren van een publieke lijst van resource centers.
  • Oproepen van elke piraat, squad, crew, coreteam of projectvertegenwoordiger om naar informatie over hun activiteiten te vragen.
 • De Coördinatie-squad dient als een "orakel" voor piraten. Hiermee wordt bedoeld dat iedere piraat met een bepaalde behoefte of vraag contact kan opnemen met de Coördinatie-squad. Er wordt dan van de Coördinatie-squad verwacht hem/haar in contact te brengen met de juiste piraat om hem/haar te helpen.
 • De Coördinatie-squad deelt zijn kennis van de interne werking van de partij actief en regelmatig met de piraten.
Coreteam
 • Elke beslissing van het Coreteam moet gecommuniceerd worden naar alle piraten.
 • Het Coreteam heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Beheren van het budget van de partij. De implementatie van het budget wordt overgelaten aan de Financiën-squad.
  • Nomineren van internationale afgevaardigden.
  • Aan te vullen
Financiën
 • De leden en enkel de leden van de Financiën-squad hebben toegang tot de bankrekeningen van de partij.
 • De Financiën-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Implementeren van het budget goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 • De financiën zullen worden opgevolgd door een controlegroep.
 • Inkomsten en uitgaven moeten op elk moment zichtbaar zijn voor iedereen.
AV
 • De AV-squad organiseert de algemene vergaderingen.
 • De AV-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Verzekeren dat het AV-protocol correct gevolgd wordt.
  • Verzamelen van alle voorstellen en amendementen gemaakt door leden.
  • Voorbereiden van alle stembrieven.
   • Verzekeren dat de documenten vertaald zijn.
  • Publiceren van de statuten.
  • Verzamelen van moties van vertrouwen.
IT
 • De leden en enkel de leden van de IT-squad hebben toegang tot de servers van de partij, met uitzondering van de leden van de Wiki-squad, die er beperkte toegang toe hebben, zoals beschreven in de overeenkomstige sectie.
 • Verder te detailleren
Pers
 • De Pers-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Spreken in naam van de partij tot de pers.
  • Reageren op nieuws door het publiceren van persberichten.
 • Verder te detailleren
Secretariaat
 • De leden en enkel de leden van de Secretariaat-squad hebben toegang tot de database van de leden van de partij.
 • De Secretariaat-squad heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
  • Verzekeren dat de partij aan alle legale vereisten voldoet.
  • ...
Wiki
 • De Wiki-squad beheert de wiki.
 • De leden en enkel de leden van de Wiki-squad hebben administrator-rechten op de wiki.
 • De leden van de Wiki-squad hebben ook toegang tot de wiki-installatie via een speciale SSH-toegang.

Procedures

 • Een motie van vertrouwen vereist 60% van de uitgebrachte stemmen om goedgekeurd te worden.
 • Er zijn 3 piraten nodig om op te roepen tot een motie van vertrouwen.
 • Voor er gestemd wordt moeten de redenen voor de motie duidelijk vermeld worden door de personen die ertoe oproepen.

Traduction vérifiée

Équipages

Voir les statuts actuels.

 • Le rôle du capitaine est centré autour des membres de l'équipage et de la dynamique du groupe.
 • Le rôle du navigateur est centré autour des tâches administratives.

Projets

 • Chaque pirate peut lancer un projet qui respecte les statuts et les buts généraux du parti.
  • Amendement : Chaque pirate, avec l’avis favorable de 2 autres pirates, ... (motivation : la règle des 3 pirates, afin d'être sûr que ce projet est une bonne idée et ne sera pas de l'énergie gaspillée et de la rancoeur Valerie (talk) 21:48, 26 July 2014 (CEST)
 • Chaque pirate lançant un projet doit contacter l'escouade de coordination avec les informations suivantes : une description du projet et une personne de contact.
 • L'escouade de coordination enregistre dans les faits le projet après avoir vérifié qu'il respecte les statuts et les valeurs du parti.
 • Tout projet qui n'a pas été déclaré à l'escouade de coordination n'est, de facto, pas pris en charge par le parti.
 • Si le projet s'achève ou s'il est en pause, la personne de contact du projet doit en informer l'escouade de coordination.
 • (OPT) Tout projet doit être publiquement présenté sur une page web.

Resource centers

 • Un centre de ressource est un annuaire listant des pirates ayant des compétences particulières ou des connaissances sur un sujet en particulier. Il peut contenir d'autres informations en relation avec ses thèmes, tels qu'une documentation, une liste d'experts, etc.

Escouades

 • Les entités suivantes, désignées par le nom d'escouades ou squads, devraient être nommées comme suit:
  • escouade
  • squad
  • organe (motivation: afin de mettre en évidence leur status spécifique par rapport à d'autres escouades qui sont parfaitement ouvertes à tous et à l'existence limitée dans le temps - "organes" résonne avec "membres", et "escouades" (ouvertes) résonnent avec "équipages")--Valerie (talk) 17:01, 27 July 2014 (CEST)
 • Il existe exactement 9 escouades au sein du parti. Lesquelles sont:
  • Coaching
  • Coordination
  • Coreteam
  • Finance
  • AG
  • IT
  • Presse
  • Secrétariat
  • Wiki
  • Proposition d'amendement : Chaque squad voit sa liste de membres publiée (nom et prénoms ou simple pseudo), pour des raisons de transparence et de coordination. --HgO (talk) 16:54, 26 July 2014 (CEST)

Les rôles de chaque escouade sont décrits dans les sections suivantes.

 • Il y a deux moyens pour un pirate de devenir membre d'une escouade.
  1. Être approuvé par une motion de confiance lors d'une AG.
  2. Être unanimement approuvé par les membres actuels de l'escouade. Dans ce cas, cette décision doit être clairement annoncée à tous les pirates.
 • Il y a deux moyens pour un membre d'une escouade d'en sortir:
  1. Démission.
  2. Echec au vote de confiance de l'AG.
 • Chaque squad contient un minimum de deux membres.
 • Lors de la première AG de l'année, chaque escouade présente un rapport d'activité et une motion de confiance est votée. Si elle échoue pour une escouade donnée, une motion de confiance est votée pour chacun de ses membres à la fois.
 • Chaque candidature à une escouade doit se faire selon une procédure encore à définir.
Coaching
 • L'escouade Coaching a les compétences exclusives qui suivent :
  • Accueillir les nouveaux membres.
  • Diffuser les lignes directrices.
  • Fournir la documentation et les ressources aux nouveaux venus.
  • À compléter.
   • Amendement : Gérer les accès aux réseaux sociaux du parti national (Facebook, Twitter, G+, etc.).
Cet amendement permettrait de mieux gérer les réseaux sociaux et d'être plus transparent à ce niveau-là (car il est très difficile actuellement, voire impossible, de savoir qui contacter). Par contre, il se peut que cette compétence ne convienne pas à cette squad (la squad Presse pourrait s'en occuper, ou la squad IT ?)... --HgO (talk) 17:05, 26 July 2014 (CEST)
Pourquoi donner ce rôle à la squad coaching ? pourquoi pas à la squad presse ou coordination ? Pour moi cela n'a rien à voir avec le coaching des pirates. --ZeFredz (talk) 21:29, 26 July 2014 (CEST)
cf. ma motivation : parce que je ne savais pas trop où le mettre ^^ Libre à toi de changer cela. --HgO (talk) 22:54, 26 July 2014 (CEST)
Coordination
 • L'escouade de coordination a les compétences exclusives qui suivent :
  • Gérer les courriels entrant de l'adresse de contact contact@pirateparty.be. « Gérer » signifie transférer à la bonne personne pour réponse.
  • Maintenir une liste publique des équipages, y compris une personne de contact.
  • Maintenir une liste publique des projets en cours, y compris une personne de contact.
  • Maintenir une liste publique des centres de ressource.
  • Convoquer tout pirate, escouade, équipage, coreteam ou représentant de projet afin de demander des informations sur leur activités.
 • L'escouade de coordination sert d' « oracle » pour les pirates. Cela signifie que chaque pirate ayant un besoin particulier ou une question peut la contacter. On attend ensuite d'elle qu'elle mette ce pirate en contact avec le pirate qui saura l'aider.
 • L'escouade de coordination partage activement et régulièrement sa connaissance des affaires internes du parti avec les pirates.
Coreteam
 • Toute décision de la coreteam doit être communiquée à tous les pirates.
 • La coreteam possède les compétences exclusives qui suivent:
  • Gérer le budget du parti. La mise en œuvre du budget est laissée à l'escouade finance.
  • Désigner les délégués pour l'International.
  • À compléter
Finance
 • Les membres et seulement les membres de l'escouade Finance ont accès aux comptes bancaires du parti.
 • L'escouade Finance a les compétences exclusives qui suivent :
  • Mettre en oeuvre le budget approuvé par l'Assemblée Générale.
 • Les finances seront surveillées par un groupe de contrôle.
 • Les revenus et dépenses doivent être visibles à n'importe quel moment et par n'importe qui.
AG
 • L'escouade AG organise les Assemblées Générales.
 • L'escouade AG a les compétences exclusives qui suivent :
  • S'assurer que le protocole de l'AG est correctement suivi.
  • Rassembler toutes les propositions et amendements faits par les membres.
  • Préparer tous les documents relatifs aux votes.
   • S'assurer que ces documents sont traduits.
  • Publier les statuts.
  • Recueillir la motion de confiance.
IT
 • Les membres et seulement les membres de l'escouade IT ont accès aux serveurs du parti, à l'exception des membres de l'escouade Wiki, qui a un accès limité à ceux-ci, comme décrit dans la section correspondante.
 • À détailler.
Presse
 • La squad Presse a les compétences exclusives qui suivent :
  • Parler au nom du parti dans la presse et les medias.
  • Réagir à l'actualité en publiant des communiqués de presse.
  • À détailler.
Secrétariat
 • Les membres et seulement les membres de la squad Secrétariat ont accès à la base de données des membres du parti.
 • L'escouade Secrétariat a les compétences exclusives qui suivent :
  • S'assurer que le parti remplit toutes les conditions légales.
  • ...
  • Amendement : Gérer les nouvelles adhésions et renouvellements des cotisations. Elle informe les nouveaux membres de leur adhésion effective et envoie des rappels personnels pour les cotisations. Valerie (talk) 22:08, 26 July 2014 (CEST)
Wiki
 • L'escouade Wiki s'occupe de la maintenance du wiki.
 • Les membres et seulement les membres de la squad Wiki ont les droits d'administrateur sur le wiki.
 • Les membres de la squad Wiki ont aussi accès à la plateforme wiki via un accès SSH spécial.

Procédures

 • Une motion de confiance requiert 60% des votes exprimés pour être validée.
 • Il faut trois pirates pour invoquer une motion de confiance.
 • Avant qu'un vote ait lieu, les raisons de la motion doivent être clairement exposées par les personnes qui y font appel.

Set n°3

EN NL FR

Original

 • (As discussed in the refactoring lab of 5/07).

A thinking process has to be implemented between the present and the next GA in order to discuss, amongst all pirates, about a possible change of the name of our "Pirate Party" and our goals (a manifesto).

Vertaling

 • (Zoals besporken in de refactoring lab van 5 juli).

Een denkproces hoeft geïmplementeerd te worden tussen de huidige en volgende GA om een mogelijke naamverandering van onze "Piraten Partij" en onze doelen (een manifest) te bespreken met alle piraten.

Traduction vérifiée

 • (Comme discuté lors de la refactoring lab du 5 juillet).

Un processus de réflexion doit être mis en place entre cette AG-ci et la suivante afin de discuter, entre tous les pirates, d'un changement possible du nom de notre « Parti Pirate » et de nos buts (un manifeste).

  • Amendement par son auteur : suppression de cet article (motivation : ce point n'est plus nécessaire car aucun pirate n'a soumis une demande de changement de nom. Il est inutile de voter cette demande de réflexion de groupe en AG. Il faut juste la mettre en pratique...) --Valerie (talk) 22:09, 26 July 2014 (CEST)

Discussion pad

Direct link to the pad: https://pad.pirateparty.be/p/ga201408-amendments-set3

Set n°4

NL FR

Original

Teneinde de ground-up filosofie van de partij nog beter in haar organisatiestruktuur te weerspiegelen en de transparantie te verhogen, stellen wij voor om het coreteam af te schaffen en te vervangen door twee nieuwe, duidelijk van elkaar ondescheiden, instanties: het secretariaat en het coördinatie comité.

Het secretariaat

Functieomschrijving

 • Het (nationaal) secretariaat is een louter administratief orgaan dat enkel instaat voor secretariaatstaken zoals: het ledenbeheer, de administratie, de (nationale) financiën, het beheer van de vzw, ed.
 • Het is een louter uitvoerende instantie, zonder beslissingsbevoegdheid.
 • Het secretariaat neemt van het oude coreteam de taken schatbewaarder, secretaris en IT over.

Leden

 • Het (nationaal) secretariaat bestaat uit piraten die zich daarvoor op de GA kandidaat stellen, en uit piraten die, op grond van hun specifieke expertise, gevraagd worden om bepaalde taken uit te voeren.

Werking

 • Onverminderd de statuten en met respect voor de algemene doelen van de partij, beslist het secretariaat intern over haar werking en de acties die ze uitvoert.


Het coördinatie-comité

Functieomschrijving

 • Het coördinatie comité is in de eerste plaats een overlegorgaan tussen de verschillende crews (een raad van de crews).
 • Het coördinatie comité bevordert de communicatie tussen de verschillende crews, verzamelt en verspreidt partijinformatie tussen de crews onderling en tussen de crews en het nationale en internationale niveau, stimuleert de discussie over de werking en toekomst van de partij, stelt de agenda voor de GA voor en staat in voor het dringend dagelijks bestuur van de partij.
 • Het coördinatie comité is geen “leidende” instantie, het is een overlegorgaan tussen de crews, dat enkel bevoegd is om dringende beslissingen te nemen in functie van het dagelijks bestuur van de partij.
 • Het coördinatie comité heeft geen beslissingsbevoegdheid mbt de inhoudelijke oriëntatie of organisatie van de partij, die bevoegdheden heeft enkel de GA.
 • Het coördinatiecomité neemt van het oude coreteam de taken integratie, coördinatie, internationale betrekkingen en pers over.

Leden

 • Het coördinatie comité bestaat uit één afgevaardigde van elke crew.
 • De crews duiden op de GA hun vertegenwoordiger aan, deze blijft in functie tot de volgende GA. Indien nodig kan een crew zich door iemand anders laten vertegenwoordigen.

Werking

 • Onverminderd de statuten en met respect voor de algemene doelen van de partij, beslist het comité intern over haar werking en de acties die ze uitvoert.
 • De vergaderingen van het coördinatie comité zijn open voor elk lid van de partij, maar bij een eventuele stemming in functie van het dringend dagelijks bestuur, hebben enkel de vertegenwoordigers van een crew stemrecht.


FR translation (complete)

Dans le souci d'accroître la transparence du parti et de mieux refléter la philosophie "ground-up" dans sa structure, nous proposons de supprimer la coreteam et de la remplacer par deux nouvelles instances, clairement distinctes l'une de l'autre : le secrétariat et le comité de coordination.

Le secrétatiat

Description des fonctions

 • Le secrétariat (national) est un organe purement administratif traitant exclusivement de tâches de secrétariat telles que la gestion des membres, l'administration, les finances (nationales), la gestion de l'asbl, etc.
 • C'est une instance purement exécutive, sans compétence décisionnelle.
 • Le secrétariat reprend de la coreteam actuelle les tâches de trésorier, secrétaire et gestion de l'IT.
  • Proposition d'amendement : enlever la gestion de l'IT de la liste des tâches ou préciser ce qui est entendu par là (développement ? financement de l'infrastructure ? administration des sites/outils ?). Motivation : l'IT n'est a priori pas une tâche administrative de type secrétariat --ZeFredz (talk) 10:50, 24 July 2014 (CEST)

Membres

 • Le secrétariat (national) se compose de pirates se présentant comme candidat à l'AG ainsi que de pirates qui, du fait de leur expertise, sont invités à exécuter certaines tâches déterminées.

Fonctionnement

 • Le secrétariat décide en interne de son fonctionnement et des actions qu'il exécute, sans porter préjudice aux statuts et en respectant les objectifs généraux du parti.


Le comité de coordination

Description des fonctions

 • Le comité de coordination est avant tout un organe de concertation entre les équipages (un conseil d'équipage).
 • Le comité de coordination favorise la communication entre les équipages, collecte et répand toute information relative au parti entre les équipages et entre les équipages et les niveaux nationaux et internationaux, stimule les discussions relatives au fonctionnement et à l'avenir du parti, propose l'agenda de l'AG et traite des affaires courantes du parti.
 • Le comité de coordination n'est pas une instance dirigeante mais un organe de concertation entre équipages, uniquement autorisé à prendre des décisions urgentes concernant la gestion quotidienne du parti.
 • Le comité de coordination n'a aucune compétence décisionnelle concernant l'orientation idéologique ou l'organisation du parti. Seule l'AG dispose de ces compétences.
 • Le comité de coordination reprend de la coreteam actuelle les tâches d'intégration et de coordination, les relations internationales et la presse.

Membres

 • Le comité de coordination se compose d'un délégué issu de chaque équipage.
 • Les équipages font part de leur délégué à l'AG. Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prochaine AG. En cas de nécessité, un équipage peut se faire représenter par quelqu'un d'autre.

Fonctionnement

 • Le comité de coordination décide en interne de son fonctionnement et des actions qu'il exécute, sans porter préjudice aux statuts et en respectant les objectifs généraux du parti.
 • Les réunions du comité de coordination sont ouvertes à tout membre du parti, bien que seuls les représentants de chaque équipage peuvent participer aux votes organisés dans le cadre de la gestion des affaires courantes.

Discussion pad

Direct link to the pad: https://pad.pirateparty.be/p/voorstel


Set n°5

Discussion pad

Direct link to the pad: https://pad.pirateparty.be/p/coreteam_GA_proposals

EN NL FR

Original

In case of an internal conflict which may harm the party, the coreteam may start a conflict resolution procedure with a simple majority vote. The conflict resolution procedure consists of:

 • The coreteam may temporarily suspend one or more parties involved for a maximum of two months or until the procedure has ended, whichever comes first.
 • The coreteam shall determine the intially involved parties in the conflict.
 • The coreteam shall assemble a conflict resolution group, consisting of:
  • 5 randomly selected Pirate party members which were present during the last GA. If a selected Pirate declines the invitation, a replacement will be found.
  • Coreteam members and parties involved in the conflict are automatically excluded.
  • The conflict resolution group shall contain a minimum of 2 speakers of the language of the involved parties.
 • The conflict resolution group may decide to not address the conflict, in case it is deemed frivolous or otherwise has become irrelevant.
 • The conflict resolution group may attempt to resolve the conflict in mediation with the involved parties. Mediation is considered succesful if all involved parties agree.
 • The conflict resolution group may ultimately decide to:
  • Formally reprimand one or more parties, either internally (with the involved parties) or publically within the party.
  • Eject one or more parties from any of their currently held Pirate functions.
  • Suspend one or more parties, for a maximum duration of 12 months.
  • Exclude one or more party from the Pirate Party Belgium and any of its activities.
 • In case of suspension or exclusion, the coreteam has to confirm the sanction by simple majority.

Dutch translation

In geval van een intern conflict dat de partij kan schaden, kan het Coreteam een conflictresolutie-procedure starten met een gewone meerderheid van stemmen. De conflictresolutie-procedure bestaat uit:

 • Het Coreteam kan tijdelijk een of meer betrokken partijen schorsen voor een maximum van twee maanden, of tot het einde van de procedure indien dit eerder is.
 • Het Coreteam zal de oorspronkelijk betrokken partijen in het conflict bepalen.
 • Het Coreteam stelt een conflictresolutie-groep samen, bestaande uit:
  • 5 willekeurig geselecteerde leden van de Piratenpartij die tijdens de laatste AV aanwezig waren. Als een geselecteerde Piraat de uitnodiging alfslaat, zal een vervanger worden gevonden.
  • Leden van het Coreteam en betrokken partijen in het ​​conflict worden automatisch uitgesloten.
  • De conflictresolutie-groep bevat ​​minimaal 2 sprekers van de taal van de betrokken partijen.
 • De conflictresolutie-groep kan beslissen om het conflict niet te behandelen, in het geval het frivool wordt geacht of op andere wijze irrelevant is geworden.
 • De conflictresolutie-groep kan proberen om het conflict op te lossen door bemiddeling tussen de betrokken partijen. De bemiddeling wordt als succesvol beschouwd als alle betrokken partijen overeenkomen.
 • De conflictresolutie-groep kan uiteindelijk besluiten om:
  • Eén of meerdere partijen een formele berisping te geven, ofwel intern (met de betrokken partijen), ofwel openbaar binnen de partij.
  • Eén of meerdere partijen uit hun huidige functie(s) binnen de partij te zetten.
  • Eén of meerdere partijen te schorsen, voor een maximale duur van 12 maanden.
  • Eén of meer partijen uit de Belgische Piratenpartij en al haar activiteiten uit te sluiten.
 • In geval van schorsing of uitsluiting moet het Coreteam de sanctie bevestigen bij gewone meerderheid.

Traduction vérifiée

Au cas où un conflit interne pouvant nuire au parti surgit, la Coreteam peut entamer une procédure de résolution de conflit avec un simple vote à la majorité. Cette procédure de résolution de conflit consiste en ceci :

  • Amendement : Au cas où un conflit interne pouvant nuire aux pirates surgit, la Coreteam peut entamer une procédure de résolution de conflit avec un vote à la majorité des deux-tiers. Tout pirate peut également "tirer la sonnette d'alarme" et contacter la Coreteam afin de demander le lancement d'une telle procédure. (motivation : décision à conséquences importantes + faire ressortir le fait que ce droit n'est pas exclusif à la Coreteam).--Valerie (talk) 22:54, 26 July 2014 (CEST)
 • La Coreteam peut suspendre une ou plusieurs des parties impliquées durant deux mois maximum ou jusqu’à ce que la procédure prenne fin, selon ce qui advient en premier.
 • La Coreteam déterminera les parties initialement impliquées dans le conflit.
 • La Coreteam réunira un groupe de résolution de conflit, qui consiste en :
  • 5 membres du Parti Pirate tirés au sort parmi les membres présents durant la dernière AG. Si un pirate sélectionné décline l’invitation, un remplaçant doit être trouvé.
  • Les membres de la Coreteam et les personnes impliquées dans le conflit sont automatiquement exclues.
  • Le groupe de résolution de conflit contiendra au minimum 2 locuteurs de la langue des parties impliquées.
 • Le groupe de résolution de conflit peut décider de ne pas traiter le conflit, dans la mesure où il est jugé sans importance ou non-pertinent.
 • Le groupe de résolution de conflit peut essayer de résoudre le conflit par la médiation des parties impliquées. La médiation est considérée comme réussie si toutes les parties sont d’accord.
  • Amendement : Le groupe de résolution de conflit doit d'abord essayer de résoudre le conflit par la médiation des parties impliquées. La médiation est considérée comme réussie si toutes les parties sont d’accord.--Valerie (talk) 22:54, 26 July 2014 (CEST)
 • Le groupe de résolution de conflit peut, en dernier recours, décider de :
  • Réprimander formellement une ou plusieurs parties, aussi bien en interne (avec les parties impliquées) que publiquement au sein du parti.
  • Relever une partie ou plus de ses fonctions au sein du parti.
  • Suspendre une partie ou plus, pour une durée maximum de 12 mois.
  • Exclure une partie ou plus du Parti Pirate de Belgique et de n'importe quelle activité.
 • En cas de suspension ou d’exclusion, la Coreteam doit confirmer la sanction par majorité simple.
  • Amendement : par majorité des deux-tiers. --Valerie (talk) 22:54, 26 July 2014 (CEST)