Difference between revisions of "Events/EGA:2014-08/Amendments"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
(Crews: Dutch translation)
(Projects: Dutch translation)
Line 345: Line 345:
 
* De rol van navigator richt zich op administratieve taken.
 
* De rol van navigator richt zich op administratieve taken.
  
==== Projects ====
+
==== Projecten ====
  
* Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party.
+
* Elke piraat kan een project dat de statuten en de algemene doelen van de partij respecteert starten.
* Every pirate starting a project has to contact the coordination squad with the following information : a description of the project and a contact person.
+
* Elke piraat die een project start moet de coördinatie-squad contacteren met de volgende informatie: een beschrijving van het project en een contactpersoon.
* The coordination squad formally records the project after verifying that it respects the statutes and the values of the party.
+
* De coördinatie-squad registreert het project formeel na verificatie dat het de statuten en de waarden van de partij respecteert.
* Any project that hasn't been declared to the coordination squad is de facto not endorsed by the party.
+
* Elk project dat niet aangegeven werd aan de coördinatie-squad is de facto niet onderschreven door de partij.
* If the project ends or is in stand-by, the contact person of the project has to tell the coordination squad.
+
* Als het project beëindigd of in stand-by is, moet de contactpersoon van het project dit melden aan de coördinatie-squad.
* (OPT) Any project has to be publicly presented on a webpage.
+
* (OPT) Elk project moet publiek worden voorgesteld op een webpagina.
  
 
==== Resource centres ====
 
==== Resource centres ====

Revision as of 17:03, 9 July 2014

Intro

EN

This is the page dedicated to the preparation of the texts that will be voted during our next G.A. We have received these proposals according to our protocol, available there: http://wiki.pirateparty.be/index.php/Events/EGA:2014-08

FR

Ceci est la page dédiée à la préparation des textes qui seront votés en Assemblée Générale. Nous avons reçu ces propositions en conformité avec notre protocole, disponible ici: http://wiki.pirateparty.be/index.php/Events/EGA:2014-08

Existing Statutes

Existing Statutes - Statuten - Statuts

Proposals to amend

Set n°1

Discussion pad

Direct link to the pad: http://piratepad.be/p/ga201408-amendments-set1

NL FR

Original

 • Squads die verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatiekanalen van de partij, hebben het recht om die kanalen te modereren, en indien nodig, mensen de toegang tot die kanalen te ontzeggen.
 • Voor alle mandaten bedraagt de afdracht 22,5% van de brutovergoedingen. Indien de betrokken mandataris geen inkomsten heeft uit een ander beroep, een pensioen of een vervangingsinkomen bedraagt de afdracht 17,5% van de brutovergoedingen.
 • Het lidgeld bedraagt €2,5 per maand. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat iemand het lidgeld niet hoeft te betalen.
 • Iedere algemene vergadering wordt het coreteam gestemd bij vertrouwensstemming. Alle kandidaten voor het coreteam worden op een lijst geplaatst, waarna de leden in het geheim met approval voting kunnen beslissen. Alle kandidaten met het vertrouwen van de meerderheid van de partij zijn verkozen. Als er meer dan 10 verkozenen zouden zijn, komen de 10 verkozenen met het meeste vertrouwen in het coreteam, en vervolgens de kandidaat met de minste jaren ervaring in het coreteam.
 • We zullen de statuten herwerken, om van de Piratenpartij een v.z.w. te kunnen maken. Daarbij plaatsen we alle elementen voor derden in de statuten van de v.z.w., en alle elementen voor de interne werking in een huishoudelijk reglement. Deze drastische structuurwijziging gaat later concreet voorgelegd worden aan de algemene vergadering.


Verzoenings- en tuchtcommissie

§X. Het gezag van de algemene vergadering moet door alle leden worden aanvaard en geëerbiedigd. Personen die het gezag van de algemene vergadering ondermijnen, die weigeren zich neer te legen bij definitieve bestuursbeslissingen of door hun gedrag of houding de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen in hun functies geschorst worden.

§X. Organen die het gezag van de algemene vergadering niet kunnen accepteren of die acties ondernemen die de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen collectief geschorst worden.

§X. Een schorsing van organen of personen kan door een verzoenings- en tuchtprocedure, die door een entiteit gestart worden tegen dit bestuur en die persoon.

Alleen met goedkeuring van het coreteam kan een schorsing uitgesproken worden tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de datum van politieke verkiezingen of bestuursverkiezingen. Anders wordt die beslissing over de verkiezingen getild.

Het coreteam bepaald de betrokken partijen bij een verzoenings- en tuchtprocedure.

§X. De beslissing tot schorsing of berisping moet samen met het dossier binnen de week worden neergelegd bij het coreteam.

Een schorsing geldt voor een termijn voor ten hoogste zes maanden vanaf de indiening.

Voor het einde van de schorsing moet het schorsend bestuur een evaluatie maken van de situatie. Bij een negatieve evaluatie moet een verzoenings- en tuchtdossier ingediend worden. Gedurende de periode dat het nieuwe verzoenings- en tuchtdossier behandeld wordt, loopt de schorsing door.

§X. Alle aanhangig gemaakte klachten en elementen worden publiek en transparant behandeld, maar met respect voor de privacy van de betrokkenen.

§X. De nationale verzoenings- en tuchtcommissie bestaat uit 5 leden, per zaak uitgeloot onder de leden die deelgenomen hebben aan de laatste algemene vergadering, eventueel via een volmacht.

Voor elk verkozen lid van de verzoenings- en tuchtcommissie wordt een plaatsvervangend lid uitgeloot.

Indien een vast lid niet aanwezig kan zijn wordt door het secretariaat een plaatsvervanger gecontacteerd. Er blijven per zitting van de verzoenings- en tuchtcommissie echter maximum 1 lid per provincie. Er wordt gezorgd dat er minstens 2 sprekers van de talen van de betrokken partijen bij zijn.

De secretaris uit het coreteam is een bijkomend, zesde lid van de verzoenings- en tuchtcommissie zonder stemrecht. Hij oordeelt of zijn aanwezigheid noodzakelijk is.

§X. Een lid van de verzoenings- en tuchtcommissie dat zelf betrokken is in een procedure kan niet zetelen. Leden van het coreteam, behalve de secretaris, kunnen geen deel uitmaken van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig is.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie wordt voor iedere zaak vernieuwd.

§X. Een geschil binnen de partij en elke grove inbreuk op de partijtucht kan aan de nationale verzoenings- en tuchtcommissie worden voorgelegd door het coreteam zelf, of door een piraat.

In dit geval moet hiervan melding worden gedaan op de eerstvolgende vergadering van het coreteam.

§X. Binnen twee maanden komt de verzoenings- en tuchtcommissie samen op uitnodiging van haar voorzitter om het voorgelegde probleem te onderzoeken. Zij kan de verschillende betrokken partijen horen, hun dossier en nota’s in ontvangst nemen en een rapport opstellen met de respectieve standpunten. Dit rapport wordt bezorgd aan de secretaris van het coreteam.

§X. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om een lid voorlopig te schorsen tot 2 maanden of tot de beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie, welke eerst afloopt.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan de beslissing tot schorsing bedoeld opheffen indien dit tot een eventuele verzoening kan bijdragen.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie zal steeds in eerste instantie verzoening nastreven. Zij kan echter ook volgende tuchtmaatregelen opleggen of voorstellen, dit in orde van belangrijkheid:

A. de berisping, met kennisgeving aan de leden van de betrokken organen;

B. de blaam, met kennisgeving aan de leden van de partij;

C. de schorsing in een functie, voor ten hoogste 12 maanden;

D. de schorsing als lid van de partij, voor ten hoogste 12 maanden;

E. de uitsluiting.

De sancties A, B en C kunnen door de nationale verzoenings- en tuchtcommissie zelf worden uitgesproken en ingesteld.

De sancties D en E kunnen door de commissie slechts worden voorgesteld en dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het coreteam.

De verzoenings- en tuchtcommissie beslist bij eenvoudige meerderheid.

§X. Op de eerstvolgende vergadering van het coreteam brengt een lid van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie verslag uit over het geheel en licht het voorstel toe in geval van sanctie D of E, waarna het coreteam zich onmiddellijk uitspreekt.

Bij verwerping kan steeds een minder vérstrekkende tuchtmaatregel worden voorgesteld.

§X. De beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie of de partijraad moet binnen de week door de algemeen secretaris worden bekend gemaakt aan de betrokken partijen.

§X. Een mandataris, bij tuchtmaatregel uitgesloten, zal zijn mandaat of mandaten onmiddellijk ter beschikking stellen van de partij. In geval van schorsing blijft de mandataris ertoe gehouden zijn verplichtingen ten overstaan van de partij na te leven.

§X. De vraag tot wederopneming van een eerder uitgesloten lid wordt door het uitgesloten lid zelf via schrijven aan de algemene vergadering voorleggen. De algemene vergadering kan beslissen om de zaak aan te nemen, hoort vervolgens het uitgesloten lid en eventueel andere betrokken partijen en neemt de beslissing.

Traduction nécessaire

 • Squads die verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatiekanalen van de partij, hebben het recht om die kanalen te modereren, en indien nodig, mensen de toegang tot die kanalen te ontzeggen.
 • Voor alle mandaten bedraagt de afdracht 22,5% van de brutovergoedingen. Indien de betrokken mandataris geen inkomsten heeft uit een ander beroep, een pensioen of een vervangingsinkomen bedraagt de afdracht 17,5% van de brutovergoedingen.
 • Het lidgeld bedraagt €2,5 per maand. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat iemand het lidgeld niet hoeft te betalen.
 • Iedere algemene vergadering wordt het coreteam gestemd bij vertrouwensstemming. Alle kandidaten voor het coreteam worden op een lijst geplaatst, waarna de leden in het geheim met approval voting kunnen beslissen. Alle kandidaten met het vertrouwen van de meerderheid van de partij zijn verkozen. Als er meer dan 10 verkozenen zouden zijn, komen de 10 verkozenen met het meeste vertrouwen in het coreteam, en vervolgens de kandidaat met de minste jaren ervaring in het coreteam.
 • We zullen de statuten herwerken, om van de Piratenpartij een v.z.w. te kunnen maken. Daarbij plaatsen we alle elementen voor derden in de statuten van de v.z.w., en alle elementen voor de interne werking in een huishoudelijk reglement. Deze drastische structuurwijziging gaat later concreet voorgelegd worden aan de algemene vergadering.


Verzoenings- en tuchtcommissie

§X. Het gezag van de algemene vergadering moet door alle leden worden aanvaard en geëerbiedigd. Personen die het gezag van de algemene vergadering ondermijnen, die weigeren zich neer te legen bij definitieve bestuursbeslissingen of door hun gedrag of houding de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen in hun functies geschorst worden.

§X. Organen die het gezag van de algemene vergadering niet kunnen accepteren of die acties ondernemen die de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen collectief geschorst worden.

§X. Een schorsing van organen of personen kan door een verzoenings- en tuchtprocedure, die door een entiteit gestart worden tegen dit bestuur en die persoon.

Alleen met goedkeuring van het coreteam kan een schorsing uitgesproken worden tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de datum van politieke verkiezingen of bestuursverkiezingen. Anders wordt die beslissing over de verkiezingen getild.

Het coreteam bepaald de betrokken partijen bij een verzoenings- en tuchtprocedure.

§X. De beslissing tot schorsing of berisping moet samen met het dossier binnen de week worden neergelegd bij het coreteam.

Een schorsing geldt voor een termijn voor ten hoogste zes maanden vanaf de indiening.

Voor het einde van de schorsing moet het schorsend bestuur een evaluatie maken van de situatie. Bij een negatieve evaluatie moet een verzoenings- en tuchtdossier ingediend worden. Gedurende de periode dat het nieuwe verzoenings- en tuchtdossier behandeld wordt, loopt de schorsing door.

§X. Alle aanhangig gemaakte klachten en elementen worden publiek en transparant behandeld, maar met respect voor de privacy van de betrokkenen.

§X. De nationale verzoenings- en tuchtcommissie bestaat uit 5 leden, per zaak uitgeloot onder de leden die deelgenomen hebben aan de laatste algemene vergadering, eventueel via een volmacht.

Voor elk verkozen lid van de verzoenings- en tuchtcommissie wordt een plaatsvervangend lid uitgeloot.

Indien een vast lid niet aanwezig kan zijn wordt door het secretariaat een plaatsvervanger gecontacteerd. Er blijven per zitting van de verzoenings- en tuchtcommissie echter maximum 1 lid per provincie. Er wordt gezorgd dat er minstens 2 sprekers van de talen van de betrokken partijen bij zijn.

De secretaris uit het coreteam is een bijkomend, zesde lid van de verzoenings- en tuchtcommissie zonder stemrecht. Hij oordeelt of zijn aanwezigheid noodzakelijk is.

§X. Een lid van de verzoenings- en tuchtcommissie dat zelf betrokken is in een procedure kan niet zetelen. Leden van het coreteam, behalve de secretaris, kunnen geen deel uitmaken van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig is.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie wordt voor iedere zaak vernieuwd.

§X. Een geschil binnen de partij en elke grove inbreuk op de partijtucht kan aan de nationale verzoenings- en tuchtcommissie worden voorgelegd door het coreteam zelf, of door een piraat.

In dit geval moet hiervan melding worden gedaan op de eerstvolgende vergadering van het coreteam.

§X. Binnen twee maanden komt de verzoenings- en tuchtcommissie samen op uitnodiging van haar voorzitter om het voorgelegde probleem te onderzoeken. Zij kan de verschillende betrokken partijen horen, hun dossier en nota’s in ontvangst nemen en een rapport opstellen met de respectieve standpunten. Dit rapport wordt bezorgd aan de secretaris van het coreteam.

§X. Het coreteam kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om een lid voorlopig te schorsen tot 2 maanden of tot de beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie, welke eerst afloopt.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan de beslissing tot schorsing bedoeld opheffen indien dit tot een eventuele verzoening kan bijdragen.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie zal steeds in eerste instantie verzoening nastreven. Zij kan echter ook volgende tuchtmaatregelen opleggen of voorstellen, dit in orde van belangrijkheid:

A. de berisping, met kennisgeving aan de leden van de betrokken organen;

B. de blaam, met kennisgeving aan de leden van de partij;

C. de schorsing in een functie, voor ten hoogste 12 maanden;

D. de schorsing als lid van de partij, voor ten hoogste 12 maanden;

E. de uitsluiting.

De sancties A, B en C kunnen door de nationale verzoenings- en tuchtcommissie zelf worden uitgesproken en ingesteld.

De sancties D en E kunnen door de commissie slechts worden voorgesteld en dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het coreteam.

De verzoenings- en tuchtcommissie beslist bij eenvoudige meerderheid.

§X. Op de eerstvolgende vergadering van het coreteam brengt een lid van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie verslag uit over het geheel en licht het voorstel toe in geval van sanctie D of E, waarna het coreteam zich onmiddellijk uitspreekt.

Bij verwerping kan steeds een minder vérstrekkende tuchtmaatregel worden voorgesteld.

§X. De beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie of de partijraad moet binnen de week door de algemeen secretaris worden bekend gemaakt aan de betrokken partijen.

§X. Een mandataris, bij tuchtmaatregel uitgesloten, zal zijn mandaat of mandaten onmiddellijk ter beschikking stellen van de partij. In geval van schorsing blijft de mandataris ertoe gehouden zijn verplichtingen ten overstaan van de partij na te leven.

§X. De vraag tot wederopneming van een eerder uitgesloten lid wordt door het uitgesloten lid zelf via schrijven aan de algemene vergadering voorleggen. De algemene vergadering kan beslissen om de zaak aan te nemen, hoort vervolgens het uitgesloten lid en eventueel andere betrokken partijen en neemt de beslissing.

Set n°2

Discussion pad

Direct link to the pad: http://piratepad.be/p/ga201408-amendments-set2

EN NL FR

Original

Crews

See current statutes.

 • The role of captain is centred around crew members and group dynamics.
 • The role of navigator is centred around administrative tasks.

Projects

 • Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party.
 • Every pirate starting a project has to contact the coordination squad with the following information : a description of the project and a contact person.
 • The coordination squad formally records the project after verifying that it respects the statutes and the values of the party.
 • Any project that hasn't been declared to the coordination squad is de facto not endorsed by the party.
 • If the project ends or is in stand-by, the contact person of the project has to tell the coordination squad.
 • (OPT) Any project has to be publicly presented on a webpage.

Resource centres

 • A resource centre is a directory listing pirates having particular skills or knowledge about a particular subject. It may contain other information related to its theme such as documentation, a list of experts, etc.

Squads

 • The following entities, referred by squads should be named as follows :
  • squads
  •  ?
 • There are exactly 9 squads in the party. Those are :
  • Coaching
  • Coordination
  • Coreteam
  • Finance
  • GA
  • IT
  • Press
  • Secretary
  • Wiki

The roles of each squad is described in following sections.

 • There are two ways for a pirate to become member of a squad :
  1. Get approved by a motion of confidence at a GA.
  2. Get unanimously approved by the current members of the squad. In this case, this decision has to be actively announced to all pirates.
 • There are two ways for a member of a squad to get out :
  1. Resign.
  2. Fail a motion of confidence at a GA.
 • Any squad contains a minimum of two members.
 • At the first GA of each year, each squad presents an activity report and a motion confidence is called for it. If it fails for a given squad, a motion of confidence is called for each of its members in turn.
 • Every candidacy to a squad has to follow a procedure still to define.

Coaching

 • The Coaching squad has the following exclusive competencies :
  • Welcome new members.
  • Spread guidelines.
  • Provide documentation and resources to newcomers.
  • To complete
Coordination
 • The coordination squad has the following exclusive competencies :
  • Manage incoming email from the contact address contact@pirateparty.be. By "manage" is meant : forwarding to the right person to answer.
  • Maintaining a public list of crews, including a contact person.
  • Maintaining a public list of ongoing projects, including a contact person.
  • Maintaining a public list of resource centres.
  • Convoke any pirate, squad, crew, coreteam or project representative to ask for information on their activities.
 • The coordination squad serves as an "oracle" for pirates. By this is meant that every pirate having a particular need or question can contact the coordination squad. The coordination squad is then expected to put him/her in touch with the right pirate to help him/her.
 • The coordination squad shares actively and regularly its knowledge of the party's internal businesses to pirates.

Coreteam

 • Every decision of the coreteam must be communicated to all pirates.
 • The coreteam has the following exclusive competencies :
  • Manage the budget of the party. The implementation of the budget is left to the finance squad.
  • Nominate international delegates.
  • To complete

Finance

 • The members and only the members of the finance squad have access to the bank accounts of the party.
 • The Finance squad has the following exclusive competencies :
  • Implementing the budget approved by the General Assembly.
 • The finances will be monitored by a control group.
 • Income and outcome have to be visible at anytime by anyone.

GA

 • The GA squads organizes general assemblies.
 • The GA squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure that the GA protocol is correctly followed.
  • Collect all proposals and amendments made by members.
  • Prepare all voting documents.
   • Ensures that the documents are translated.
  • Publish the statutes.
  • Collect the motion of confidences.

IT

 • The members and only the members of the IT squad have access to the servers of the party, with exception for the members of the wiki squad, who have a limited access to them, as described in the corresponding section.
 • To detail

Press

 • The Press squad has the following exclusive competencies :
  • Speak in the name of the party to press.
  • React to news by publishing press releases.
  • To detail.

Secretary

 • The members and only the members of the secretary squad have access to the database of members of the party.
 • The Secretary squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure the party meets all legal requirements.
  • ...

Wiki

 • The wiki squad maintains the wiki.
 • The members and only the members of the Wiki squad have administrator rights on the wiki.
 • The members of the wiki squad have also access to the wiki installation through a special SSH access.

Procedures

 • A motion of confidence requires 60% of the expressed votes to pass.
 • It takes 3 pirates to call a motion of confidence.
 • Before a vote is taken, the reasons for the motion have to be clearly exposed by the persons calling it.

Translation ongoing (David L.)

Crews

Zie huidige statuten.

 • De rol van kapitein richt zich op de leden van de crew en de groepsdynamiek.
 • De rol van navigator richt zich op administratieve taken.

Projecten

 • Elke piraat kan een project dat de statuten en de algemene doelen van de partij respecteert starten.
 • Elke piraat die een project start moet de coördinatie-squad contacteren met de volgende informatie: een beschrijving van het project en een contactpersoon.
 • De coördinatie-squad registreert het project formeel na verificatie dat het de statuten en de waarden van de partij respecteert.
 • Elk project dat niet aangegeven werd aan de coördinatie-squad is de facto niet onderschreven door de partij.
 • Als het project beëindigd of in stand-by is, moet de contactpersoon van het project dit melden aan de coördinatie-squad.
 • (OPT) Elk project moet publiek worden voorgesteld op een webpagina.

Resource centres

 • A resource centre is a directory listing pirates having particular skills or knowledge about a particular subject. It may contain other information related to its theme such as documentation, a list of experts, etc.

Squads

 • The following entities, referred by squads should be named as follows :
  • squads
  •  ?
 • There are exactly 9 squads in the party. Those are :
  • Coaching
  • Coordination
  • Coreteam
  • Finance
  • GA
  • IT
  • Press
  • Secretary
  • Wiki

The roles of each squad is described in following sections.

 • There are two ways for a pirate to become member of a squad :
  1. Get approved by a motion of confidence at a GA.
  2. Get unanimously approved by the current members of the squad. In this case, this decision has to be actively announced to all pirates.
 • There are two ways for a member of a squad to get out :
  1. Resign.
  2. Fail a motion of confidence at a GA.
 • Any squad contains a minimum of two members.
 • At the first GA of each year, each squad presents an activity report and a motion confidence is called for it. If it fails for a given squad, a motion of confidence is called for each of its members in turn.
 • Every candidacy to a squad has to follow a procedure still to define.

Coaching

 • The Coaching squad has the following exclusive competencies :
  • Welcome new members.
  • Spread guidelines.
  • Provide documentation and resources to newcomers.
  • To complete
Coordination
 • The coordination squad has the following exclusive competencies :
  • Manage incoming email from the contact address contact@pirateparty.be. By "manage" is meant : forwarding to the right person to answer.
  • Maintaining a public list of crews, including a contact person.
  • Maintaining a public list of ongoing projects, including a contact person.
  • Maintaining a public list of resource centres.
  • Convoke any pirate, squad, crew, coreteam or project representative to ask for information on their activities.
 • The coordination squad serves as an "oracle" for pirates. By this is meant that every pirate having a particular need or question can contact the coordination squad. The coordination squad is then expected to put him/her in touch with the right pirate to help him/her.
 • The coordination squad shares actively and regularly its knowledge of the party's internal businesses to pirates.

Coreteam

 • Every decision of the coreteam must be communicated to all pirates.
 • The coreteam has the following exclusive competencies :
  • Manage the budget of the party. The implementation of the budget is left to the finance squad.
  • Nominate international delegates.
  • To complete

Finance

 • The members and only the members of the finance squad have access to the bank accounts of the party.
 • The Finance squad has the following exclusive competencies :
  • Implementing the budget approved by the General Assembly.
 • The finances will be monitored by a control group.
 • Income and outcome have to be visible at anytime by anyone.

GA

 • The GA squads organizes general assemblies.
 • The GA squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure that the GA protocol is correctly followed.
  • Collect all proposals and amendments made by members.
  • Prepare all voting documents.
   • Ensures that the documents are translated.
  • Publish the statutes.
  • Collect the motion of confidences.

IT

 • The members and only the members of the IT squad have access to the servers of the party, with exception for the members of the wiki squad, who have a limited access to them, as described in the corresponding section.
 • To detail

Press

 • The Press squad has the following exclusive competencies :
  • Speak in the name of the party to press.
  • React to news by publishing press releases.
  • To detail.

Secretary

 • The members and only the members of the secretary squad have access to the database of members of the party.
 • The Secretary squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure the party meets all legal requirements.
  • ...

Wiki

 • The wiki squad maintains the wiki.
 • The members and only the members of the Wiki squad have administrator rights on the wiki.
 • The members of the wiki squad have also access to the wiki installation through a special SSH access.

Procedures

 • A motion of confidence requires 60% of the expressed votes to pass.
 • It takes 3 pirates to call a motion of confidence.
 • Before a vote is taken, the reasons for the motion have to be clearly exposed by the persons calling it.

Translation needed

Crews

See current statutes.

 • The role of captain is centred around crew members and group dynamics.
 • The role of navigator is centred around administrative tasks.

Projects

 • Every pirate can start a project that respects the statutes and the general goals of the party.
 • Every pirate starting a project has to contact the coordination squad with the following information : a description of the project and a contact person.
 • The coordination squad formally records the project after verifying that it respects the statutes and the values of the party.
 • Any project that hasn't been declared to the coordination squad is de facto not endorsed by the party.
 • If the project ends or is in stand-by, the contact person of the project has to tell the coordination squad.
 • (OPT) Any project has to be publicly presented on a webpage.

Resource centres

 • A resource centre is a directory listing pirates having particular skills or knowledge about a particular subject. It may contain other information related to its theme such as documentation, a list of experts, etc.

Squads

 • The following entities, referred by squads should be named as follows :
  • squads
  •  ?
 • There are exactly 9 squads in the party. Those are :
  • Coaching
  • Coordination
  • Coreteam
  • Finance
  • GA
  • IT
  • Press
  • Secretary
  • Wiki

The roles of each squad is described in following sections.

 • There are two ways for a pirate to become member of a squad :
  1. Get approved by a motion of confidence at a GA.
  2. Get unanimously approved by the current members of the squad. In this case, this decision has to be actively announced to all pirates.
 • There are two ways for a member of a squad to get out :
  1. Resign.
  2. Fail a motion of confidence at a GA.
 • Any squad contains a minimum of two members.
 • At the first GA of each year, each squad presents an activity report and a motion confidence is called for it. If it fails for a given squad, a motion of confidence is called for each of its members in turn.
 • Every candidacy to a squad has to follow a procedure still to define.

Coaching

 • The Coaching squad has the following exclusive competencies :
  • Welcome new members.
  • Spread guidelines.
  • Provide documentation and resources to newcomers.
  • To complete
Coordination
 • The coordination squad has the following exclusive competencies :
  • Manage incoming email from the contact address contact@pirateparty.be. By "manage" is meant : forwarding to the right person to answer.
  • Maintaining a public list of crews, including a contact person.
  • Maintaining a public list of ongoing projects, including a contact person.
  • Maintaining a public list of resource centres.
  • Convoke any pirate, squad, crew, coreteam or project representative to ask for information on their activities.
 • The coordination squad serves as an "oracle" for pirates. By this is meant that every pirate having a particular need or question can contact the coordination squad. The coordination squad is then expected to put him/her in touch with the right pirate to help him/her.
 • The coordination squad shares actively and regularly its knowledge of the party's internal businesses to pirates.

Coreteam

 • Every decision of the coreteam must be communicated to all pirates.
 • The coreteam has the following exclusive competencies :
  • Manage the budget of the party. The implementation of the budget is left to the finance squad.
  • Nominate international delegates.
  • To complete

Finance

 • The members and only the members of the finance squad have access to the bank accounts of the party.
 • The Finance squad has the following exclusive competencies :
  • Implementing the budget approved by the General Assembly.
 • The finances will be monitored by a control group.
 • Income and outcome have to be visible at anytime by anyone.

GA

 • The GA squads organizes general assemblies.
 • The GA squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure that the GA protocol is correctly followed.
  • Collect all proposals and amendments made by members.
  • Prepare all voting documents.
   • Ensures that the documents are translated.
  • Publish the statutes.
  • Collect the motion of confidences.

IT

 • The members and only the members of the IT squad have access to the servers of the party, with exception for the members of the wiki squad, who have a limited access to them, as described in the corresponding section.
 • To detail

Press

 • The Press squad has the following exclusive competencies :
  • Speak in the name of the party to press.
  • React to news by publishing press releases.
  • To detail.

Secretary

 • The members and only the members of the secretary squad have access to the database of members of the party.
 • The Secretary squad has the following exclusive competencies :
  • Ensure the party meets all legal requirements.
  • ...

Wiki

 • The wiki squad maintains the wiki.
 • The members and only the members of the Wiki squad have administrator rights on the wiki.
 • The members of the wiki squad have also access to the wiki installation through a special SSH access.

Procedures

 • A motion of confidence requires 60% of the expressed votes to pass.
 • It takes 3 pirates to call a motion of confidence.
 • Before a vote is taken, the reasons for the motion have to be clearly exposed by the persons calling it.

Set n°3

 • (as discussed in the refactoring lab of 5/07).
 A thinking process has to be implemented between the present and the next GA in order to discuss, 
 amongst all pirates, about a possible change of the name of our "Pirate Party" and our goals (a manifesto). 


Discussion pad

Direct link to the pad: http://piratepad.be/p/ga201408-amendments-set3