Difference between revisions of "Events/EGA:2012/Proposition 14 FR"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
(Des Equipage - CREWS)
(Des Equipage)
Line 1: Line 1:
 
= Proposition 14 - [[EAG2012_Squad|Squad EGA2012]] - 22 Pirates - 21/11/12 =
 
= Proposition 14 - [[EAG2012_Squad|Squad EGA2012]] - 22 Pirates - 21/11/12 =
  
= Des Equipage =
+
= Over Crews =
  
== Compétences ==
+
== Competenties ==
*'''art. x''': L’Équipage est l’unité de base, une entité auto-organisée et locale du Parti Pirate. Il sert aux Pirates à  rejoindre un réseau de connaissances et à faire leurs premiers pas dans la politique.
+
*'''art. x''': Een crew is de basiseenheid. Het is een lokale entiteit die zichzelf organiseet. Ze dient om de Piraten te verbinden over een netwerk van kennis en om de eerste stappen te zetten binnen de politiek.
+
*'''art. x''': Een Crew vindt plaats met locale perspectieven (steden, dorpen, scholen, werkplaatsen,...)
*'''art. x''': Un Equipage s’inscrit dans une perspective locale (villes, villages, écoles, lieux de travail,..).
+
*'''art. x''': In ieder geval, een Crew kan niet doen alsof ze een gegeven territorium vertegenwoordigt.
  
*'''art. x''': En aucun cas, un Equipage ne peut prétendre représenter l'ensemble d'un territoire donné.
+
*'''art. x''': Een crew kan:
 +
::linken creëren tussen Piraten;
 +
::linkeren creëren tussen Piraten en de bevolking;
 +
::Organiseren van openbare bijeenkomsten;
 +
::Recruteren, ontvangen en omkaderen van nieuwe leden;
 +
::Vloten samen te stellen;
 +
::Projecten te lanceren.
  
*'''art. x''': Un Equipage est compétent pour :
+
== Samenstelling ==
::Créer des liens entre les Pirates;
+
*'''art. x''': Een piraat kan slechts lid zijn van een enkele Crew.
::Créer des liens entre les Pirates et la population ;
+
*'''art. x''': Een crew bestaat uit minimum 3 Piraten. Boven de 11, heeft een crew de mogelijkheid om te splitsen in twee nieuwe crews. Als een crew kleiner wordt dan drie Piraten, moet ze aansluiten bij een andere Crew of nieuwe Piraten vinden.
::Organiser des réunions publiques ;
 
::Recruter, accueillir et encadrer les nouveaux membres ;
 
::Composer une flotte.
 
::Lancer des projets
 
  
== Composition ==
+
== Werking ==
*'''art. x''': Un Pirate ne peut faire partie que d'un seul Équipage.
+
*'''art. x''': Zonder vooroordelen over de huidige statuten en binnen het respect van de algemene doelen van de partij, beslist een Crew over haar eigen manier van werken en financiering zoals haar acties vereisen.
  
*'''art. x''': Un Équipage est composé de minimum trois Pirates. Au-delà de onze, l’Équipage a la possibilité de se scinder en deux nouveaux Équipages. Si l’Équipage se réduit à moins de trois Pirates, il doit rejoindre un autre Équipage ou trouver de nouveaux Pirates.
+
*'''art. x''': Iedere Crew moet een dok hebben, een plaats waar ze regelmatig verzamelt. Die plaats moet een openbare ruimte zijn, ze mag zowel fysiek als virtueel zijn en moet door iedereen gekend zijn. De Crew moet zich verzamelen op die plaats minstens één keer per maand. Indien niet, wordt de Crew slapend verondersteld. De Crew moet een rapport opstellen en publiceren van iedere vergadering.
  
== Mode de fonctionnement ==
+
*'''art. x''':Een Crew kiest een fysiek dok nodig, in de mate van het mogelijke in de omgeving van de plaats waar zijn leden wonen.
  
*'''art. x''': Sans préjudice des présents statuts et dans le respect des objectifs généraux du parti, l'Equipage décide de ses modes de fonctionnement et de financement ainsi que des actions qu'il mène.
+
*'''art. x''': Iedere Crew kiest een naam die op hen specifiek van toepassig lijkt. Dit dient voor herkenning en om verwarring te voorkomen met andere Crews.
  
*'''art. x''': Chaque Equipage doit avoir un point d’ancrage, un lieu où il se réunit régulièrement. Ce lieu doit être un lieu public, il peut être physique ou virtuel et doit être connu de tous. L’Equipage doit se réunir au moins une fois par mois. Dans le cas contraire, l’Equipage est considéré en sommeil. L’Equipage a le devoir de tenir et publier un rapport de chaque réunion.
+
*'''art. x''': Beslissingen worden genomen bij consensus. Normaal gezien is het de meerderheid die beslist. De minderheid moet dan de keuze van de meerderheid accepteren of een nieuwe Crew beginnen.
  
*'''art. x''': L’équipage choisira un point d’ancrage physique, et dans la mesure du possible à proximité du lieu de vie de ses membres.
+
*'''art. x''': Iedere crew houdt zijn wiki-pagina up-to-date. Deze pagina moet minimum de naam van de crew, de namen van zijn leden, het adres van zijn dok, de datum van zijn vergaderingen en de verslagen van de vergaderingen bevatten.
  
*'''art. x''': Chaque équipage choisit un nom qui lui est spécifique. Ceci afin de le reconnaître et d’éviter la confusion avec d’autres Équipages.
+
*'''art. x''': Iedere Crew kiest een kapitein en een navigator. De posten van kapitein en navigator worden vernieuwd iedere drie maanden. Ze hebben geen bijkomend stemrecht of beslissingsrecht. De kapitein zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de crew voor de buitenwereld. De navigator coördineert de vergaderingen, helpt nieuwe leden en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de wiki-pagina.
  
*'''art. x''': Les décisions sont adoptées par consensus. A défaut, c’est la majorité qui décide. La minorité a le choix d’accepter la décision de la majorité ou de démarrer un nouvel Equipage.
+
*'''art. x''': Indien een Crew er voor kiest om een nieuwe bankrekening te openen, moet ze een schatbewaarder aanwijzen en een hulp-schatbewaarder. De fondsen van de Crew moeten op een open en transparante manier beheerd worden, conform met de statuten. De partij mag ook een bankrekening openen en beheren in naam van een Crew indien ze dat wenst.
  
*'''art. x''': Chaque équipage tient à jour sa page wiki. Cette page doit contenir au minimum le nom de l’Equipage, les noms de ses membres, l’adresse de son Ancrage, la date de ses réunions et les rapports de ces réunions.
+
*'''art. x''': Crews kunnen samenwerken en hun acties coördineren op een hoger geografisch niveau. In dat geval vormt ze een vloot.
 
 
*'''art. x''': Chaque équipage désigne un Capitaine et un Navigateur. Les postes de Capitaine et de Navigateur sont renouvelés tous les trois mois. Ils n’ont pas de droit de vote ou de décisions supplémentaires. Le Capitaine préside les réunions et représente l’équipage vers le monde extérieur. Le Navigateur coordonne les réunions, aide les nouveaux membres et est chargé d’actualiser la page wiki.
 
 
 
*'''art. x''': Si un Equipage décide d’ouvrir un compte bancaire, il doit désigner un trésorier et un trésorier-adjoint. Les fonds de l’Equipage doivent être gérés de façon ouverte et transparente, conformément aux présents statuts. Le Parti peut également ouvrir et gérer un compte bancaire au nom d’un Equipage qui lui en fait la demande.
 
 
 
*'''art. x''': Les Equipages peuvent travailler ensemble pour coordonner leurs actions sur une plus grande échelle géographique. Dans ce cas, ils se constituent en Flotte.
 
  
 
= Motivation =
 
= Motivation =

Revision as of 23:17, 8 December 2012

Proposition 14 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Over Crews

Competenties

 • art. x: Een crew is de basiseenheid. Het is een lokale entiteit die zichzelf organiseet. Ze dient om de Piraten te verbinden over een netwerk van kennis en om de eerste stappen te zetten binnen de politiek.
 • art. x: Een Crew vindt plaats met locale perspectieven (steden, dorpen, scholen, werkplaatsen,...)
 • art. x: In ieder geval, een Crew kan niet doen alsof ze een gegeven territorium vertegenwoordigt.
 • art. x: Een crew kan:
linken creëren tussen Piraten;
linkeren creëren tussen Piraten en de bevolking;
Organiseren van openbare bijeenkomsten;
Recruteren, ontvangen en omkaderen van nieuwe leden;
Vloten samen te stellen;
Projecten te lanceren.

Samenstelling

 • art. x: Een piraat kan slechts lid zijn van een enkele Crew.
 • art. x: Een crew bestaat uit minimum 3 Piraten. Boven de 11, heeft een crew de mogelijkheid om te splitsen in twee nieuwe crews. Als een crew kleiner wordt dan drie Piraten, moet ze aansluiten bij een andere Crew of nieuwe Piraten vinden.

Werking

 • art. x: Zonder vooroordelen over de huidige statuten en binnen het respect van de algemene doelen van de partij, beslist een Crew over haar eigen manier van werken en financiering zoals haar acties vereisen.
 • art. x: Iedere Crew moet een dok hebben, een plaats waar ze regelmatig verzamelt. Die plaats moet een openbare ruimte zijn, ze mag zowel fysiek als virtueel zijn en moet door iedereen gekend zijn. De Crew moet zich verzamelen op die plaats minstens één keer per maand. Indien niet, wordt de Crew slapend verondersteld. De Crew moet een rapport opstellen en publiceren van iedere vergadering.
 • art. x:Een Crew kiest een fysiek dok nodig, in de mate van het mogelijke in de omgeving van de plaats waar zijn leden wonen.
 • art. x: Iedere Crew kiest een naam die op hen specifiek van toepassig lijkt. Dit dient voor herkenning en om verwarring te voorkomen met andere Crews.
 • art. x: Beslissingen worden genomen bij consensus. Normaal gezien is het de meerderheid die beslist. De minderheid moet dan de keuze van de meerderheid accepteren of een nieuwe Crew beginnen.
 • art. x: Iedere crew houdt zijn wiki-pagina up-to-date. Deze pagina moet minimum de naam van de crew, de namen van zijn leden, het adres van zijn dok, de datum van zijn vergaderingen en de verslagen van de vergaderingen bevatten.
 • art. x: Iedere Crew kiest een kapitein en een navigator. De posten van kapitein en navigator worden vernieuwd iedere drie maanden. Ze hebben geen bijkomend stemrecht of beslissingsrecht. De kapitein zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de crew voor de buitenwereld. De navigator coördineert de vergaderingen, helpt nieuwe leden en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de wiki-pagina.
 • art. x: Indien een Crew er voor kiest om een nieuwe bankrekening te openen, moet ze een schatbewaarder aanwijzen en een hulp-schatbewaarder. De fondsen van de Crew moeten op een open en transparante manier beheerd worden, conform met de statuten. De partij mag ook een bankrekening openen en beheren in naam van een Crew indien ze dat wenst.
 • art. x: Crews kunnen samenwerken en hun acties coördineren op een hoger geografisch niveau. In dat geval vormt ze een vloot.

Motivation

Amendement(s)