Property:NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

This is a property of type Text.

Showing 7 pages using this property.
B
De wikinews zijn op de sidebar  +
S
De vereniging de Piratenpartij is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur.  +
De naam van de vereniging is "Piratenpartij" in het Nederlands, "Parti Pirate" in het Frans, "Piratenpartei" in het Duits, "Pirate Party" in het Engels.  +
De vereniging is een politieke organisatie.  +
De Piratenpartij en haar leden verbinden er zich toe de rechten en vrijheden, zoals gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, te bevorderen.  +
De piraten handelen volgens de volgende principes, die de gemeenschappelijke piratenwaarden vormen: 5.1. Vrijheden 5.1.1. Individuele vrijheid hoort bij een collectieve verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, autonomie en kritisch oordeel. 5.1.2. Piraten focussen in het bijzonder op deze fundamentele vrijheden: 5.1.2.1 Recht op privacy: Dit recht moet sterker afgedwongen worden. Het bestaat uit, om te beginnen, het vrij beschikken over je eigen lichaam. Het wordt dan uitgebreid naar een reeks rechten op confidentialiteit: correspondentie, persoonlijke data, financiële situatie, identiteit, locatie. Deze rechten kunnen enkel gebroken worden door de bevoegde autoriteiten, gebaseerd op eerdere, solide, individu-specifieke verdenkingen, in tegenstelling tot enkel vermoedens. 5.1.2.2 Recht op vrije meningsuiting: vrije meningsuiting is meer dan enkel het recht om vrij je mening te uiten. Het is ook het recht om gehoord te worden, en om niet gecensureerd te worden op om het even welk onderwerp. We breiden vrijheid van meningsuiting uit tot het kopiëren van de mening van anderen, zonder grenzen. Vrijheid van religie is ook een belangrijk deel van de vrije meningsuiting. Piraten zijn voor een duidelijke en strikte scheiding tussen kerk en staat. 5.2. Solidariteit : 5.2.1. Piraten kunnen geen lafheid of onverschilligheid aanvaarden in een samenleving. Ook wanneer moed nodig is, gaan ze in de bres springen. Piraten engageren zich om een maatschappelijk model te promoten gebaseerd op solidariteit, op de sterken die de zwakken verdedigen, onafhankelijk van territoria of gemeenschappen. 5.2.2. Piraten willen de balans tussen de generaties herstellen. 5.3. Cosmopolitisme : 5.3.1. Piraten zijn een deel van een wereldwijde beweging. Ze zitten niet vast aan één van hun vele identiteiten. 5.3.2. Alle samenlevingsvormen moeten gelijkwaardig zijn. 5.4. Democratie : Piraten promoten een echt democratisch politiek systeem: dat is een open, simpel en transparant systeem die de mensen de kans heeft om zo direct als mogelijk te regeren. Om effectief te kunnen zijn, moet zo'n systeem minstens de volgende lijst van karakteristieken hebben. 5.4.1. Soevereiniteit van het volk: De macht wordt gedefinieerd als uitgeoefend door alle burgers. 5.4.2. Initiatiefrecht: Het recht om wetten voor te stellen. 5.4.3. Isonomia: Politieke gelijkheid, iedere burger moet dezelfde kansen hebben om zijn politieke rechten uit te oefenen. 5.4.4. Isegoria: Gelijkheid om zichzelf uit te drukken. Iedere burger heeft het recht om zichzelf uit te drukken en om voorstellen in te dienen bij politieke instanties. Wanneer een groep leden het oneens zijn met de meerderheid van de partij kunnen zij vrij hun standpunt verkondigen. 5.4.5. Scheiding van de macht: alle types van macht (wetgevend, rechterlijk, uitvoerend, media, financieel, etc...), worden uitgeoefend binnen verschillende instituten. 5.4.6. Imperatief mandaat: Alle gemandateerde officials voeren een opdracht uit de duidelijk gedefinieerd is in termen van inhoud en duur en moet zich daar aan houden. Deze mandaten zijn herroepbaar en impliceren volledige aansprakelijkheid op hun voorwaarden. 5.4.7. Anti-professionalisatie: Politiek is een burgerlijke zaak, en niet enkel voor professionals of experten. Debatten en wetten moeten uitgedrukt worden in een taal die verstaanbaar is voor zo veel mogelijk mensen. 5.5. Creativiteit : Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en niet tevreden met de status quo. Ze dagen het systeem uit, zoeken haar zwakheden en zoeken en vinden manieren om die te corrigeren. Piraten leren van hun fouten. 5.6. Sharing van kennis, technologie en cultuur: dit moet gezien worden als een fundamenteel recht. De huidige wetten op copyright en patenten leggen artificiële grenzen aan de stroom van kennis, technologische innovatie, software en cultuur. Dus copyright en patenten hebben radicale hervormingen nodig. 5.7 Ecologisch : Piraten zorgen voor een behoud van natuurlijke bronnen en willen een vrije stroom van virtuele bronnen. Ze aanvaarden geen eigendom van leven. 5.8. Gelijkwaardigheid: 5.8.1. Piraten onderhouden banden onderling zijn gelijkwaardigen onder elkaar en tussen burgers. 5.8.2. Omdat iedereen hetzelfde potentieel heeft, maakt de Piraten van digitale inclusie een prioriteit. 5.8.3. Piraten zijn aandacht naar werkelijke, echte gelijkwaardigheid tussen genders, zonder hokjesdenken. 5.9 Objectiviteit: 5.9.1. Piraten verkiezen beslissingen gebaseerd op wetenschap en op argumenten, eerder dan redenen gebaseerd op wetgeving, gewoonten of individuele mogelijkheden. 5.9.2. Piraten zijn positief, we zijn liever ergens voor, dan tegen.  
Het lidgeld is vrij en minstens om het jaar te vernieuwen. Het minimale bedrag is een symbolische euro, maar een substantieel hoger bedrag is aangeraden zodat we kunnen deelnemen aan de terugkerende kosten. Voor kosten worden ook fondsen wervingscampagnes georganiseerd. Het bedrag en de modaliteiten worden vastgelegd door de Algemene Vergadering. De betaling van het lidgeld wordt aan de Piratenpartij gedaan en geen enkele andere instantie van de Partij kan bijkomend lidgeld eisen. Een lid kan, onder bepaalde omstandigheden, zijn lidgeld niet hoeven te betalen. Om lid te worden, moet je: # in orde zijn met het lidgeld # akkoord gaan met een aantal principes # geen lid zijn van een groep die in tegenstelling is met een aantal fundamentele principes van de partij # geen enkel mandaat uitvoeren voor een andere politieke partij. Om lid te worden kan een piraat de vraag stellen aan om het even welk orgaan van de partij, die de vraag moet doorgeven aan het Coreteam. Een lid van de piratenpartij heet een “Piraat”. Om lid te worden, moet een Piraat minimaal de volgende informatie doorgeven: naam en voornaam, postcode en emailadres. Indien een van deze gegevens verandert in de loop van het jaar, wordt van het lid verwacht dat hij dit doorgeeft aan het coreteam, die de informatie doorgeeft aan de bevoegde organen. De persoonlijke gegevens van leden (postcode, naam en email) worden niet gepubliceerd en zijn enkel intern beschikbaar onder bepaalde voorwaarden. Ieder lid kan zich uitschrijven met een simpele mail aan de bevoegde instanties. Wordt uitgeschreven als lid, ieder die na minstens een oproep, zijn lidgeld niet betaald heeft na dertig dagen. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV. De uitsluiting of schorsing van een lid wordt uitgesproken door een beslissing van de partijraad. Wordt automatisch uitgesloten: # ieder lid op een andere kandidatenlijst dan de lijst van de Piratenpartij bij dezelfde verkiezingen # iedere verkozen mandataris die, zonder af te zien van zijn mandaat of zonder akkoord van de algemene vergadering of het coreteam, beslist om te zetelen als onafhankelijke of met de leden van een politieke groep van een andere politieke partij. Leden mogen kandidaat zijn op niet-officiële lijsten indien er in dat kiesdistrict geen lijst van de Piratenpartij aanwezig is. Samenwerking met individuen of groeperingen die dezelfde doelen nastreven als de Piratenpartij wordt aangemoedigd. De Partij bestaat uit leden en sympathisanten. Een sympathisant is een persoon die heeft bevestigd de wil te hebben om het piratenproject te ondersteunen. De rechten en plichten van sympathisanten worden beschreven in een reglement aangenomen door de algemene vergadering. Sympathisanten hebben geen stemrecht in raden of in de algemene vergadering. Mandatarissen zijn alle personen die uit hoofde van hun lidmaatschap van de partij een mandaat vervullen, hetzij door verkiezing, hetzij door aanwijzing, hetzij rechtstreeks voortvloeiend uit één van beide. Personeelsleden zijn alle personen die werken in loondienst of in bezoldigde opdracht van de partij-v.z.w.’s, een parlementaire of provinciale fractie, een parlementslid, een minister, een staatssecretaris of een bestendig afgevaardigde. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 2. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.