Events/EGA:2013/Proposition 2NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Organisatie coreteam:

 • Het coreteam bestaat uit 9 personen - alternatief 12 personen
 • Elk lid heeft een termijn van 1,5 jaar, Er wordt minstens om de 6 maanden een GA gehouden waar steeds 3 leden van het coreteam worden verkozen - alternatief 4 personen
 • Het coreteam wordt verkozen ieder jaar en blijft in functie een jaar en 3 maanden. De laatste 3 maanden werkt ze dus samen met het volgende coreteam.
 • Elke uittredend lid van coreteam kan zichzelf niet onmiddellijk opvolgen, hij/zij kan zich pas ma 6 maanden opnieuw kandidaat stellen - alternatief 1 jaar
 • Indien leden van het coreteam hun werk niet naar behoren uitvoeren, dan kan het coreteam intern beslissen over een herverdeling van taken. Een lid van het coreteam heeft niet het alleenrecht op het uitvoeren van een bepaalde taak.
 • Interne beslissingen van het coreteam gebeuren bij voorkeur met unanimiteit, maar indien dit niet mogelijk zou zijn, met minstens een gewone meerderheid.

Verantwoordelijkheden coreteam:

 • Leden van het coreteam hebben geen buitengewone stem over het programma en de ideologische richting van de partij. Het coreteam neemt geen beslissingen over de inhoud van het programma of de ideologische richting van de partij. Die bevoegdheden komen enkel toe aan de Algemene Vergadering.
 • De algemene vergadering stelt een orgaan in om de ideologische richting van de partij te bepalen.
 • De algemene vergadering van de leden belast het coreteam met het dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging. Elke handeling van een lid van het coreteam dat niet het gevolg is van een beslissing van de Algemene Vergadering of de Partijraad, is ten persoonlijke of andere titel en kan in geen enkel geval de vereniging verbinden.
 • De vertegenwoordiging van de Piratenpartij in de verschillende regio's. Het op regelmatige basis organiseren en bijwonen van Piratenevents, activiteiten, en dergelijke, het overzicht over het werk van de verschillende squads en werkgroepen.
  • Deze verantwoordelijkheid word uitgevoerd door 4 Co-voorzitters die elk uit een verschillende regio komen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap). Indien een regio ontbreekt blijft de plaats vacant.
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van Crews, het op regelmatige basis bijwonen en organiseren van piratenevents, activiteiten en vergaderingen, het overzicht over het werk van de verschillende squads en werkgroepen.
  • Deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd door een regionale coördinator, één uit Vlaanderen en één uit Wallonië.
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Het zo snel mogelijk helpen en te woord staan van de pers, het opstellen en ontwikkelen van documentatie over de partij voor de pers, het stimuleren van een zo groot mogelijke media-aandacht voor de partij.
  • Deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd door twee persverantwoordelijken, een Nederlandstalige en een Franstalige
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Het onderhoud van de IT-infrastructuur en de website, de organisatie van geschikte steminfrastructuur tussen de algemene vergaderingen door, de beveiliging van de data van de partij.
  • Dit is de verantwoordelijkheid van de IT-coördinator.
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Bijhouden van de notulen op vergaderingen van het coreteam, de dagelijkse administratieve taken van de partij, het onderhouden van de ledenlijst, het organiseren van de merchandising en lidkaarten van de partij.
  • Dit is de verantwoordelijkheid van de partijsecretaris
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • De dagelijkse financiële verantwoordelijkheid over de partij, de financiële leefbaarheid van de partij door het onderhouden van de rekeningen van de partij, de boekhouding van de partij. Het inlichten van de andere leden van het coreteam over binnengekomen betalingen indien zij verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de reden voor die betaling.
  • Dit is de verantwoordelijkheid van de penningmeester
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Het onderhouden van de contacten van de partij in de verschillende internationale instellingen waarvan de Piratenpartij lid is, het vertegenwoordigen van de Piratenpartij in die internationale instellingen, het rapporteren over en organiseren van discussie binnen de partij over die internationale instellingen.
 • Het onderhouden van contacten met buitenlandse Piraten
  • Dit is de verantwoordelijkheid van de internationale coördinator
  • Het coreteam ziet toe dat deze verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op een manier die hun het meest geschikt lijkt: Eén/enkele van hen, een partijlid extern aan het coreteam, een professioneel iemand, een hele squad, ...
  • Dit is geen verantwoordelijkheid van het coreteam.
 • Alle afspraken die de Piratenpartij aangaat zijn pas geldig na ratificatie op een Algemene vergadering. Dit bevat onder meer de relaties met PPI en PPEU.


De Partijraad

§X. Dit orgaan wordt genoemd:

 • De partijraad
 • Het politieke forum
 • De permanente vergadering

§X. De partijraad is bevoegd voor het goedkeuren van wijzigingen aan het programma van de partij.

§X. De partijraad is bevoegd voor beslissingen over de ideologie van de partij.

§X. De beslissingen van de partijraad over programma en ideologie worden nadien bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering. Op de Algemene Vergadering kunnen individuele punten van de Partijraad herstemd worden.

§X. De partijraad kan voorstellen indienen over veranderingen van de statuten van de Piratenpartij. Deze worden dan ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

§X. De Partijraad heeft een algemeen evocatie- en interpellatierecht tegenover het coreteam en de leden van het coreteam.

§X. De partijraad kan leden van de fractie, de ministers/staatssecretarissen en alle andere politieke mandatarissen van de partij interpelleren over hun publieke handelingen en de standpunten die ze publiek innemen.

§X. De partijraad kan bindende richtlijnen geven aan het coreteam en besluiten vernietigen van het coreteam.

§X. De partijraad is samengesteld uit alle leden van de Piratenpartij.

§X. De partijraad vergadert permanent online en neemt democratische beslissingen via een door haar gekozen systeem. Het eerste systeem dat daarvoor gebruikt wordt is getOpinionated. De partijraad kan op ieder moment van systeem veranderen.

§X. De partijraad regelt zijn werkzaamheden in een huishoudelijk reglement.

§X. Als er onvoldoende tijd is om een Algemene Vergadering te organiseren over politieke onderwerpen waarbij de identiteit van de partij betrokken is, dan beslist de partijraad over deze materie tussen twee bijeenkomsten van de Algemene Vergadering in.