Events/EGA:2012/Proposition 24 NL/tekst

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Deel I. Naam, Doelstellingen, Structuur en Lidmaatschap

Hoofdstuk 1: Naam en Doelstellingen

§X. De vereniging de Piratenpartij is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur.

§X. De politieke partij draagt heden de namen Piratenpartij, Parti Pirate, Piratenpartei, Pirate Party. Deze kan afgekort worden tot PP (of PP-BE binnen een internationale context). Verder in deze statuten wordt ze de partij genoemd.

§X. De Piratenpartij stelt zich tot tot doel om met alle middelen de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

 1. Het opzetten van een volledig transparante overheid met een werkende vorm van democratie waarin een lid van die democratie nooit haar inspraak verliest of verplicht afstaat.
 2. Het verbeteren van de wetten op intellectueel eigendom.
 3. Het beschermen van de privacy van de burger.

§X. De Piratenpartij doet een beroep op iedereen, zonder onderscheid van godsdienst, nationaliteit, geslacht, geaardheid, afkomst of wijsgerige overtuiging, die haar programma onderschrijven.

§X. De Piratenpartij en haar leden verbinden er zich toe de rechten en vrijheden, zoals gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, te bevorderen.

§X. De Piratenpartij wordt in rechte vertegenwoordigd door de v.z.w. The Black Pearl. Het coreteam van de Piratenpartij vormt de algemene vergadering van de v.z.w. The Black Pearl.

§X. De Piratenpartij draagt geen verantwoordelijkheid voor de werkingen van jeugdbewegingen, ziekenfondsen, vak-, beroeps,- en andere organisaties.

§X. Elke functie binnen en elke activiteit van Piratenpartij zal zo veel mogelijk fysiek, visueel, auditief en mentaal toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap.

§X. Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel .

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap van de Piratenpartij

Lid van de Piratenpartij

§X. Iedereen kan lid worden van de Piratenpartij, mits hij/zij artikel 1 aanvaardt en het lidgeld betaalt. Het bedrag van de minimale jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt vastgelegd op €1.

§X. Elk orgaan kan leden aansluiten. De registratie gebeurt bij het coreteam dat alle betrokken organen op de hoogte brengt.

§X. Bij het lid worden van de partij moeten de volgende gegevens meegedeeld worden aan de partij:

 1. Voornaam en achternaam
 2. Postcode
 3. Een email-adres

Indien een van deze gegevens wijzigt in de loop van het jaar, wordt van de piraat verwacht dat hij dit meedeelt aan het coreteam, die de betrokken organen op de hoogte brengt.

§X. Alleen de partijraad kan beslissen over de uitsluiting uit de partij. Uitzonderingen:

 1. Door te kandideren op een niet-goedgekeurde lijst sluit een lid zichzelf uit. Hierop volgt een automatische schrapping als lid. Hiervan wordt akte genomen door de landelijke Partijsecretaris die alle betrokken niveaus op de hoogte brengt.
 2. Leden die op een door de Piratenpartij goedgekeurde lijst verkozen zijn, maar in de loop van hun mandaat de fractie van de Piratenpartij verlaten zonder hun mandaat ter beschikking van de partij te stellen, sluiten zichzelf uit. Hierop volgt de automatische schrapping als lid van de partij. Hiervan wordt akte genomen door de landelijke Partijsecretaris die alle betrokken organen op de hoogte brengt.

§X. Kiesgerechtigde leden zijn zij die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.

§X. Mandatarissen zijn alle personen die uit hoofde van hun lidmaatschap van de partij een mandaat vervullen, hetzij door verkiezing, hetzij door aanwijzing, hetzij rechtstreeks voortvloeiend uit één van beide. Personeelsleden zijn alle personen die werken in loondienst of in bezoldigde opdracht van de partij-v.z.w.’s, een parlementaire of provinciale fractie, een parlementslid, een minister, een staatssecretaris of een bestendig afgevaardigde.

§X. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 2. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.

§X. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV.

§X. Een lid van de Piratenpartij kan ook lid zijn van een andere politieke partij.

§X. Een lid van de Piratenpartij kan zijn eigen lidmaatschap op ieder moment opzeggen.

Sympathisant van de Piratenpartij

§X. Iedereen kan sympathisant worden van de Piratenpartij. De registratie gebeurt bij het coreteam dat alle betrokken organen op de hoogte brengt.

§X. Bij het sympathisant worden van de partij moeten de volgende gegevens meegedeeld worden aan de partij:

 1. Voornaam en achternaam
 2. Een emailadres

Indien een van deze gegevens wijzigt in de loop van het jaar, wordt van de sympathisant verwacht dat hij dit meedeelt aan het coreteam, die de betrokken organen op de hoogte brengt.

§X. Een sympathisant heeft geen stemrecht in de Algemene Vergadering of op de Partijraad.

Hoofdstuk 3: Partijstructuren

§X. De statuten van de Piratenpartij omschrijven de grondregels waarop de organisatie van de Piratenpartij als politieke partij gebaseerd is. Deze grondregels worden bepaald door de algemene vergadering, dat het hoogste orgaan van de partij is.

§X. Het coreteam wordt rechtstreeks verkozen door de leden. Zij staan in voor de dagelijkse organisatie van de partij.

§X. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle regels van het burgerlijk recht terzake van toepassing.

Onverenigbaarheden

§X. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding of verdeling van verantwoordelijkheden en functies.

§X. De functies van het coreteam zijn op elk niveau onverenigbaar. Ook het cumuleren van een politiek mandaat en een functie in het coreteam is niet toegestaan, tenzij bij mandaten in de gemeenteraad.

§X. De stemgerechtigde leden van het coreteam kunnen geen rechtstreeks verkozen functie uitoefenen in een bestuur op een andere plaats in de partij. Openbaarheid van bestuur

§X. De bestuursorganen op alle niveaus van de partij antwoorden op vragen van de leden en sympathisanten.

§X. Alle vergaderingen zijn in regel steeds toegankelijk voor alle leden. Met een bijzondere meerderheid kan iemand die een vergadering bijwoont het spreekrecht ontzegd worden. Hierbij heeft die persoon zelf geen stemrecht.

Stemmingen en Meerderheden

§X. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid tenzij een bijzondere meerderheid is vereist.

§X. Een gewone meerderheid bedraagt meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder de onthoudingen. Een bijzondere meerderheid bedraagt minstens de gulden snede van de uitgebrachte stemmen (100*(sqrt(5)−1)/2%).

§X. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het behalen van de meerderheid. Ongeldige stemmen worden nooit meegerekend.

§X. Indien de helft of meer dan de helft van de stemmen onthouding zijn, wordt de stemming als ongeldig beschouwd.

§X. Voor unanimiteit mag geen enkele piraat tegen stemmen.

§X. Indien een voorstel geen meerderheid haalt, is het voorstel verworpen.

§X. Cijfermatige uitslagen van stemmingen moeten buiten het betrokken bestuur worden bekendgemaakt.

§X. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Het is niet mogelijk om als persoon op de algemene vergadering meer dan één volmacht te hebben.

§X. Stemmen door personen die een grotere groep vertegenwoordigen, worden steeds publiek gemaakt in de notulen van de stemming of vergadering. Dit geldt ook voor mensen die de Piratenpartij vertegenwoordigen in andere instanties. Indien dit voorgaande wettelijk niet mogelijk is, neemt de persoon die een grotere groep vertegenwoordigd zelf nota en maakt deze publiek indien dit wettelijk toegestaan is.

§X. Indien er slechts één keuzemogelijkheid wordt gestemd is een onthouding per uitzondering betekenisvol. Om verkozen te worden is dan een gewone meerderheid aan stemmen noodzakelijk.

§X. Met Condorcet-Schulze wordt de stemmethode bedoelt zoals beschreven in het artikel [Schulze, M., A New Monotonic and Clone-Independent Single-Winner Election Method,Voting Matters, vol. 17, nr. 1, pp. 9-19, 2003.]

§X. Approval voting is de vorm van stemming waarbij men voor iedere keuzemogelijkheid in de stemming mag zeggen of men hem goedkeurt of niet, onthoudingen zijn enkel mogelijk als men zich onthoudt van alle keuzemogelijkheden. Iedere keuzemogelijkheid in de stemming die een gewone meerderheid behaalt, is verkozen. Er kan een rangschikking gemaakt worden van de keuzemogelijkheid met de meeste goedkeuringen naar de keuzemogelijkheid met de minste goedkeuringen.

Het Coreteam

§X. Leden van het coreteam hebben geen buitengewone stem over het programma en de ideologische richting van de partij. Het coreteam neemt geen beslissingen over de inhoud van het programma of de ideologische richting van de partij. Die bevoegdheden komen enkel toe aan de Algemene Vergadering, de partijraad en door de Algemene Vergadering ingestelde organen. De Algemene Vergadering kan die bevoedheid niet toekennen aan het coreteam.

§X. De algemene vergadering van de leden belast het coreteam met het dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging. Elke handeling van een lid van het coreteam dat niet het gevolg is van een beslissing van de Algemene Vergadering of de Partijraad, is ten persoonlijke of andere titel en kan in geen enkel geval de vereniging verbinden.

§X. Het coreteam bestaat uit de volgende leden:

 • 4 Co-voorzitters die elk uit een verschillende regio komen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap). Indien een regio ontbreekt blijft de plaats vacant.
 • Uit Vlaanderen en Wallonië elk nog een regionale coördinator.
 • Twee persverantwoordelijken, een Nederlandstalige en een Franstalige
 • Een IT-verantwoordelijke
 • Een partijsecretaris
 • Een penningmeester
 • Een internationale coördinator

§X. De co-voorzitter is verantwoordelijk voor:

 1. de vertegenwoordiging van de Piratenpartij in zijn regio.
 2. het op regelmatige basis organiseren en bijwonen van Piratenevents,
 3. de opvolging van internationale Piratenevents, activiteiten, en dergelijke,
 4. het overzicht over het werk van de verschillende squads en werkgroepen.

§X. De regionale coördinator is verantwoordelijk voor:

 1. het ontwikkelen en ondersteuenen van Crews,
 2. het op regelmatige basis Pbijwonen en organiseren van piratenevents, activiteiten en vergaderingen,
 3. het overzicht over het werk van de verschillende squads en werkgroepen.

§X. De persverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 1. het zo snel mogelijk helpen en te woord staan van de pers,
 2. het opstellen en ontwikkelen van documentatie over de partij voor de pers,
 3. het stimuleren van een zo groot mogelijke media-aandacht voor de partij.

§X. De IT-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 1. het onderhoud van de IT-infrastructuur en de website,
 2. de organisatie van geschikte steminfrastructuur tussen de algemene vergaderingen door,
 3. de beveiliging van de data van de partij.

§X. De partijsecretaris is verantwoordelijk voor:

 1. de notulen op vergaderingen van het coreteam,
 2. de dagelijkse administratieve taken van de partij,
 3. het onderhouden van de ledenlijst,
 4. het organiseren van de merchandising en lidkaarten van de partij.

§X. De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 1. de dagelijkse financiële verantwoordelijkheid over de partij,
 2. de financiële leefbaarheid van de partij door het onderhouden van de rekeningen van de partij,
 3. de boekhouding van de partij.
 4. het inlichten van de andere leden van het coreteam over binnengekomen betalingen, indien zij verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de reden voor die betaling.

§X. De internationale coördinator is verantwoordelijk voor:

 1. het onderhouden van de contacten van de partij in de verschillende internationale instellingen waarvan de Piratenpartij lid is,
 2. het vertegenwoordigen van de Piratenpartij in die internationale instellingen,
 3. het rapporteren over en organiseren van discussie binnen de partij over die internationale instellingen.

§X. In geen enkel geval vertegenwoordigt de internationale coördinator de Piratenpartij over zaken die ideologisch of programmatorisch van aard zijn, tenzij in het uitzonderlijke geval ze vermeld staan in op de algemene vergadering goedgekeurde documenten of goedgekeurd zijn door de partijraad.

§X. Indien leden van het coreteam hun werk niet naar behoren uitvoeren, dan kan het coreteam intern beslissen over een herverdeling van taken. Een lid van het coreteam heeft niet het alleenrecht op het uitvoeren van een bepaalde taak.

§X. Interne beslissingen van het coreteam gebeuren bij voorkeur met unanimiteit, maar indien dit niet mogelijk zou zijn, met minstens een gewone meerderheid..

De Partijraad

§X. De partijraad is samengesteld uit alle leden van de Piratenpartij.

§X. De partijraad vergadert permanent online en neemt democratische beslissingen via een door haar gekozen systeem. Het eerste systeem dat daarvoor gebruikt wordt is de Liquid Feedback-instantie van de Piratenpartij. De partijraad kan op ieder moment van systeem veranderen.

§X. De partijraad regelt zijn werkzaamheden in een huishoudelijk reglement.

§X. Als er onvoldoende tijd is om een Algemene Vergadering te organiseren over politieke onderwerpen waarbij de identiteit van de partij betrokken is, dan beslist de partijraad over deze materie tussen twee bijeenkomsten van de Algemene Vergadering in. De partijraad is ook bevoegd voor het goedkeuren van wijzigingen aan het programma van de partij. De partijraad is bevoegd voor beslissingen over de ideologie van de partij.

§X. De partijraad kan voorstellen indienen over veranderingen van de statuten van de Piratenpartij. Deze worden dan ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

§X. De Partijraad heeft een algemeen evocatie- en interpellatierecht tegenover het coreteam en de leden van het coreteam.

§X. De partijraad kan leden van de fractie, de ministers/staatssecretarissen en alle andere politieke mandatarissen van de partij interpelleren over hun publieke handelingen en de standpunten die ze publiek innemen.

§X. Met een gewone meerderheid kan de partijraad bindende richtlijnen geven aan het coreteam en besluiten vernietigen van het coreteam.

§X. De partijraad bepaalt de algemene voorwaarden waaraan de kandidatenlijsten moeten voldoen.

De Algemene Vergadering

§X. De algemen vergadering is het hoogste orgaan van de partij. Het spreekt zich uit over alle fundamentele zaken en over de oriëntering van de partij.

§X. De algemene vergadering kan betrekking hebben op het programma, ideologische oriëntering of organisatie van de partij.

§X. Het partijcongres vindt minstens ieder kalenderjaar plaats of kan uitzonderlijk worden bijeengeroepen door de partijraad of een bijzondere meerderheid van het coreteam. Alle leden worden uitgenodigd.

§X. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de co-voorzitters van de partij. De agenda wordt opgesteld door het coreteam. De partijraad kan ontwerpbesluiten indienen voor de Algemene Vergadering tot 4 weken voor de Algemene Vergadering.

§X. De ontwerpbesluiten worden, samen met een toelichtende nota, door het coreteam ten minste een maand vóór het congres ter bespreking gepubliceerd.

§X. Elk lid kan amendementen indienen op de ontwerpteksten tot twee weken voor de algemene vergadering. De ontwerpbesluiten en de amandementen worden vervolgens gepubliceerd minstens een week voor de algemene vergadering, waarna ze worden gestemd op de algemene vergadering volgens de agenda opgesteld door het coreteam.

§X. De definitieve stemmingen hebben plaats in de algemene vergadering.

§X. Algemene vergadering zijn beperkt in tijd, en om efficient tot besluitvorming te komen, wordt verwacht van de leden van de partij om motivatie en debat zoveel mogelijk vooraf te voeren. In de algemene vergadering zelf wordt geen debat meer gevoerd. Er wordt een korte motivatie toegestaan over de ontwerpbesluiten en eventueel uitzonderlijk ook aan amandementen. Eerst wordt gestemd over het amendement. Wanneer het amendement wordt aanvaard, wordt het opgenomen in de ontwerptekst en er samen mee ter goedkeuring voorgelegd.

§X. Een voorstel of een amendement wordt aanvaard bij gewone meerderheid. Statutenwijzigingen met een bijzondere meerderheid.

§X. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.

§X. Behoudens dringende noodzaak worden nieuwe statutaire bepalingen van kracht één maand na hun goedkeuring door de partijraad. Zij worden meegedeeld aan de arrondissementele besturen en de afdelingsbesturen.

Een Crew

§X. De crew is een lokale entiteit van de Piratenpartij. Ze bestaat uit Piraten die afkomstig zijn uit een bepaalde regio.

§X. Een crew bestaat uit minstens 3 Piraten die lid zijn van de Piratenpartij en een willekeurig aantal sympathisanten.

§X. Een crew heeft geen bestuur. Beslissingen worden in overleg genomen. Indien onenigheid bestaat over een beslissing, of er geen gemeenschappelijk standpunt kan gevonden worden, moet een splitsing van de Crew overwogen worden.

§X. Een crew kan in geen geval het alleenrecht opeisen over een bepaalde regio.

§X. In een Crew kunnen er 3 bijzondere functies opgenomen worden:

 1. De kapitein
 2. De navigator
 3. De schatbewaarder

Deze functies via gewone meerderheid verkozen tijdens een crewvergadering. Er wordt gestreefd naar een regelmatige rotatie van functie invullingen. Idealiter wordt een functie iedere drie maand door een ander crewlid ingevuld.

§X. De kapitein is het aanspreekpunt van de Crew voor Squads, andere Crews en het coreteam. Zijn contactgegevens moeten dan ook minstens bekend zijn bij het coreteam. Iedere Crew heeft een kapitein nodig.

§X. De navigator is verantwoordelijk voor notulen op de vergadering, het vastleggen van data voor de komende vergaderingen en deze duidelijk communiceren. Deze functie is optioneel binnen een Crew.

§X. De schatbewaarder is verantwoordelijk voor het financieel beheer van een crew. Deze functie is optioneel binnen een Crew.

§X. Crews mogen niets illegaals doen. Ze mogen de naam en de reputatie van de partij niet beschadigen. Indien een crew zich hier niet aan houdt, kan teruggevallen worden op de verzoenings- en tuchtregeling.

§X. Crews mogen geen lidgeld of toegangsgeld eisen of op andere manieren mensen toegang tot vergaderingen of stemrecht ontzeggen. Alle bijeenkomsten van een Crew zijn in regel openbaar en gratis toegankelijk. Crews mogen wel giften verzamelen of op andere manieren aan fondsenwerving doen, binnen hetgeen wettelijk is toegestaan, enkel indien dit duidelijk in naam van de Crew en niet in naam van de partij gebeurt.

§X. Met een bijzondere meerderheid van de personen aanwezig op de vergadering van de crew kan iemand die een vergadering bijwoont het spreekrecht ontzegd worden. De persoon waarover dit gaat heeft hierin geen stemrecht.

Een Squad

§X. Een squad is een entiteit van de Piratenpartij die bestaat uit minstens 2 leden van de Piratenpartij en die werkt rond een zeker thema of project. Deze entiteit is niet gebonden aan een locatie of regio.

§X. Er zijn twee soorten Squads:

 1. De project Squad
 2. De thema Squad

§X. De project squad werkt aan een zeker project, gekenmerkt door een startdatum, een planning en een eindproduct. De projectsquad deelt het bestaan van de squad mee aan het coreteam.

§X. De thematische squad werkt rond programmapunten van de Piratenpartij. Hier worden standpunten van de Piratenpartij onderzocht en uitgewerkt, al worden ze pas opgenomen als partijstandpunt na goedkeuring door de Algemene Vergadering of een door de Algemenere Vergadering goedgekeurd orgaan. Binnen een thematische squad draait alles om transparantie en het vormen van een zo hard mogelijke argumentatie, met wetenschappelijke of gepeer-reviewde bronnen.

§X. Met een bijzondere meerderheid kan iemand het spreekrecht op een vergadering ontzegd worden.

Interne Bestuursverkiezingen

Het Coreteam

§X. Ieder lid van het coreteam en alle besturen wordt om de twee jaar samengesteld door verkiezingen. De algemene vergadering en de partijraad kunnen echter met een bijzondere meerderheid vervroegde verkiezingen uitschrijven, eventueel enkel voor bepaalde leden van het coreteam. Een coreteam wordt nooit volledig vervangen, om continuïteit te verzekeren.

§X. Alle bestuursfuncties zijn hernieuwbaar, tenzij anders is bepaald. Het uitoefenen van de functie van partijvoorzitter is in elk geval beperkt tot één begonnen bestuurstermijnen. Na één termijn kan men voor de functie van voorzitter niet opnieuw kandideren.

§X. Het aftredend bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de verkiezingen op zijn niveau. Bij oprichting van een nieuwe raad of een nieuw bestuur is het hogere bestuur, zoals hierna bepaald, daarvoor verantwoordelijk.

§X. De kiesgerechtigde leden worden uiterlijk de 15de dag vóór de verkiezingen, per email opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen en, als ze zich willen inzetten voor de uitbouw van de partij, om zich kandidaat te stellen. Daartoe worden dan ook de nodige formulieren bijgevoegd.

§X. De oproepingsbrief vermeldt in het bijzonder:

 1. datum, uur en plaats van de verkiezingen, eventueel online;
 2. wie mag kandideren en hoe dit moet gebeuren;

§X. Kandidaturen moeten per email worden ingediend en uiterlijk de 7de dag vóór de verkiezingen aankomen bij de secretaris van het coreteam dat verantwoordelijk is bij de verkiezingen. De kandidaatstelling vermeldt voornaam en naam van de kandidaat.

§X. Uiterlijk de 6de dag vóór de verkiezingen wordt aan de leden, bedoeld in art. 4.6., een tweede oproepingsbrief per mail toegezonden waarin de kandidaten in alfabetische volgorde worden meegedeeld, met desgevallend de vermelding “aftredend”. Tevens wordt meegedeeld:

 1. datum, uur en plaats van de verkiezingen, eventueel online;
 2. wie mag stemmen en hoe dit moet gebeuren;
 3. dat de verkiezing gebeurt met de Schulze-Condorcet-methode.

Voor de leden die aan het secretariaat de toelating gegeven hebben hun email adres te gebruiken, mag deze brief vervangen worden door een email bericht.

§X. Op de Algemene Vergadering krijgen de kiesgerechtigden een stembrief. De stembrief vermeldt de voornaam en de naam van de kandidaten in alfabetische volgorde zonder enige vermelding, alsook de wijze van geldig stemmen.

§X. Men stemt voor een kandidaat door de voorziene aanduiding bij zijn naam te plaatsen. Geldig is elke stembrief waarop voor ten minste de helft van het aantal kandidaten is en voor niet meer dan het aantal te begeven mandaten is gestemd.

§X. Zijn er slechts zoveel kandidaten als er te begeven plaatsen zijn dan is een onthouding wél mogelijk.

Deel II. Over de Statuten en Financiën

Hoofdstuk 4: Financiën

§X. Alle fondsen, schulden, schuldvorderingen en roerende en onroerende goederen die zich bevinden op de verschillende vlakken in de partij zijn eigendom van de v.z.w. The Black Pearl. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het maarschappelijk fonds. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vorderen . Alle bestuursniveaus kunnen rekeningen openen bij financiële instellingen. Er zijn steeds twee handtekeningen vereist voor het opnemen van geld of het verrichten van betalingen van die rekeningen. Voor internetbetalingen bestaat een soepelere regeling.

§X. Ten minste drie leden, onder wie de schatbewaarder en de penningmeester van de afdeling, moeten gerechtigd zijn om te tekenen voor verrichtingen op die rekeningen.

§X. Blijft een crew of squad in gebreke drie leden aan te duiden of beantwoorden één of meer aangeduide bestuursleden niet aan de vereiste voorwaarden, dan wijst het coreteam ambtshalve drie gerechtigde leden aan. De penningmeester van een bestuur kan de toelating krijgen om internetbetalingen te verrichten. Deze toelating moet schriftelijk verleend worden door de 2 andere bestuursleden die gerechtigd zijn om financiële verrichting te ondertekenen en moet gevalideerd worden door de penningmeester van het hoger bestuur. Het formulier met de toelating wordt bewaard op het partijsecretariaat.

§X. Op nationaal vlak zijn de partijvoorzitters, de secretaris en de schatbewaarder gerechtigd te tekenen voor financiële verrichtingen. De schatbewaarder is belast met het financieel beheer. In geen enkel geval mag het Bestuur een verbintenis aangaan in naam van de vereniging die rechtstreeks of onrechtstreeks het vermogen van de vereniging overtreft. In geval een dergelijke overschrijding onvoorzien optreedt, of dreigt op te treden, dient binnen de 30 dagen de Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen te worden met de financiële toestand van de vereniging als agendapunt.

§X. Het financieel beheer gebeurt door en onder de verantwoordelijkheid van elk bestuur op zijn niveau.

§X. Op voorstel van de schatbewaarder legt het coreteam de minimumnormen vast van de te voeren boekhoudingen op lagere bestuursniveaus.

§X. De boekhouding op nationaal niveau wordt uitgevoerd volgens de regels van de dubbele boekhouding. Voor elke verrichting moet een bewijskrachtig stuk voorhanden zijn. Inzake de te voeren boekhouding zal de schatbewaarder zich laten inspireren door de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

§X. Ten minste om het half jaar brengt de schatbewaarder bij het coreteam financieel verslag uit.

§X. In alle rekeningen geldt een publiek inzagerecht. Iedereen, lid of geen lid , heeft het rech om de rekeningen in te kijken.

§X. De inkomsten van de partij zijn: de dotaties van overheidswege, de lidgelden, de bijdragen van de fracties en de mandatarissen op alle niveaus, de opbrengst van de verschillende activiteiten en beheersdaden en de giften. Het coreteam beheert deze inkomsten .

§X. De financiering van crews gebeurt door:

 • de afdrachten door gemeentelijke mandatarissen;
 • de opbrengsten van crewactiviteiten;
 • de doorstorting van door het coreteam te bepalen werkingsmiddelen;
 • giften (alleen te ontvangen indien conform de bestaande wetgeving op de partijfinanciering).

§X. Voor alle mandaten bedraagt de afdracht 22,5% van de brutovergoedingen. Indien de betrokken mandataris geen inkomsten heeft uit een ander beroep, een pensioen of een vervangingsinkomen bedraagt de afdracht 17,5% van de brutovergoedingen. De afdrachten worden aan de partij overgemaakt binnen de maand volgend op de uitbetaling van de vergoeding of wedde.

§X. Er kunnen geen bijkomende afdrachten van de mandatarissen worden geëist.

§X. Onverminderd andere statutaire bepalingen is het stemrecht van de mandataris geschorst bij niet-betaling van de statutaire afdrachten binnen de drie maanden volgend op de opeisbaarheid van de schuld. Vanaf het ogenblik van de schorsing van het stemrecht kan de betrokkene geen kandidaat zijn voor om het even welke verkiezing, tot op het ogenblik van de betaling van de schuld. Dezelfde regels zijn van kracht wanneer een bestuur zijn afdracht niet betaalt. In voorkomend geval wordt het stemrecht van al zijn afgevaardigden ontnomen.

Hoofdstuk 5: Wijzigingen Statuten en Afwijkingen

§X. In geval van betwisting omtrent de juiste betekenis van een statutaire bepaling kan alleen de partijraad een bindende interpretatie geven.

§X. Voor de wijziging van de statuten is een bijzondere meerderheid vereist op de Algemene Vergadering. De inhoud en de bedoeling van de voorgestelde wijzigingen worden vooraf aan alle leden van de Algemene Vergadering ter kennis gebracht.

§X. Wanneer wegens bijzondere omstandigheden de statuten niet kunnen worden toegepast, kan de partijraad een bijzondere statutaire beslissing nemen.

§X. Behoudens dringende noodzaak worden nieuwe statutaire bepalingen van kracht één maand na hun goedkeuring door de Algemene Vergadering. Zij worden publiek meegedeeld aan alle leden van de Piratenpartij.

§X. De statuten worden door de Partijraad verder uitgewerkt in Interne Reglementen die aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden.

Deel III. Verzoenings- en tuchtcommissie en externe lijstenvorming

Hoofdstuk 6: Externe Verkiezingen: Lijstvorming

Bij een lijst onder de naam van de partij

§X. Om zich kandidaat te stellen bij gemeenschaps-, gewestelijke, nationale of Europese verkiezingen moet men lid zijn van de Piratenpartij.

§X. Elke kandidaat moet de kans krijgen zijn kandidatuur persoonlijk te verdedigen.

§X. Kandidaturen kunnen worden ingediend voor elke plaats op de lijst. Bij elke kandidatuur moet worden vermeld op welke plaats(en) op de lijst ze betrekking heeft.

§X. Er wordt eerst een kandidatenlijst gemaakt van deze kandidaten, onafhankelijk van de plaats(en) waarop ze van toepassing is. Vervolgens wordt over de hele kandidatenlijst zowel een approval voting als een Condorcet-Schulze rangschikking gemaakt. Alle leden van de Piratenpartij die op de juiste plaats wonen om op de lijst te kunnen staan hebben hierin stemrecht.

 1. Alle kandidaten in de rangschikking die geen gewone meerderheid hebben in de approval voting, worden geschrapt uit de rangschikking.
 2. Indien verschillende kandidaten gelijk gerangschikt staan in de rangschikking, dan wordt de besloten welke kandidaat hoger gerangschikt staat aan de hand van een spelletje geblinddoekt blad-steen-schaar.
 3. De lijst wordt van boven naar onder doorlopen. Voor iedere plaats op de lijst krijgt de hoogst gerangschikte kandidaat in de rangschikking die zijn kandidatuur voor de plaats(en) stelde en die nog niet in de lijst voorkomt de plaats.
 4. Indien na het doorlopen van alle plaatsen op de lijst er nog kandidaten in de rangschikking zijn die niet op de lijst voorkomen, dan kunnen deze hun plaats(en) waarop hun kandidatuur betrekking heeft nog 1 maal aanpassen waarna teruggegaan wordt naar stap 3.
 5. Indien na het doorlopen van de plaatsen op de lijst nog plaatsen op de lijst zijn waarvoor er geen kandidaten zijn, dan worden alle onderliggende kandidaten op de lijst een plaats doorgeschoven naar boven.
 6. Indien na het opstellen van de lijsten er kandidaten op de lijst staan die niet op de lijst wensen te staan, dan worden deze van de lijst gehaald en schuiven alle onderliggende kandidaten een plaats naar boven.
 7. Indien na dit proces een lijst is ontstaan die omwille van de geslachten van de deelnemers op de lijst niet wettelijk is, dan worden de vrouwen naar boven geschoven en de mannen onderaan de lijst geschrapt tot de lijst wettelijk in orde is. Daarna wordt weer teruggekeerd naar stap 5. Indien de lijst wettelijk in orde is, is de lijst definitief.

§X. Indien alle kandidaten die hun kandidatuur ingediend hebben unaniem akkoord gaan met een andere methode om de lijst op te stellen, of unaniem akkoord gaan met een lijst, dan kan van deze methode afgeweken worden. Bij een andere lijst

Bij een andere lijst

§X. Indien een lid van de Piratenpartij opkomt onder een andere lijst dan de Piratenpartij, dan moet hij dit melden aan het coreteam.

Hoofdstuk 7: Verzoenings- en Tuchtregeling

§X. Het gezag van de algemene vergadering moet door alle leden worden aanvaard en geëerbiedigd. Personen die het gezag van de algemene vergadering ondermijnen, die weigeren zich neer te legen bij definitieve bestuursbeslissingen of door hun gedrag of houding de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen in hun functies geschorst worden.

§X. Organen die het gezag van de algemene vergadering niet kunnen accepteren of die acties ondernemen die de partij in opspraak brengen of schade berokkenen, kunnen collectief geschorst worden.

§X. Een schorsing van organen of personen kan door een verzoenings- en tuchtprocedure, die door een entiteit gestart worden tegen dit bestuur en die persoon. Alleen met goedkeuring van het coreteam kan een schorsing uitgesproken worden tijdens de periode van vier maanden die voorafgaat aan de datum van politieke verkiezingen of bestuursverkiezingen.

§X. De beslissing tot schorsing of berisping moet samen met het dossier binnen de week worden neergelegd bij het algemeen secretariaat, ter attentie van het coreteam. Een schorsing geldt voor een termijn voor ten hoogste vier maanden vanaf de indiening. Voor het einde van de schorsing moet het schorsend bestuur een evaluatie maken van de situatie. Bij een negatieve evaluatie moet een verzoenings- en tuchtdossier ingediend worden. Gedurende de periode dat het nieuwe verzoenings- en tuchtdossier behandeld wordt, loopt de schorsing door.

§X. In afwijking van de bepalingen in art. 9.2. wordt beroep tegen tuchtsancties steeds aangetekend bij de nationale verzoenings- en tuchtcommissie

§X. Alle aanhangig gemaakte klachten worden publiek en transparant behandeld.

§X. De nationale verzoenings- en tuchtcommissie bestaat uit 10 leden, uitgeloot onder de leden die deelgenomen hebben aan de laatste algemene vergadering, eventueel via een volmacht. Voor elk verkozen lid van de verzoenings- en tuchtcommissie wordt een plaatsvervangend lid uitgeloot. Indien een vast lid uit een provincie niet aanwezig kan zijn wordt door het secretariaat een plaatsvervanger gecontacteerd. Er blijven per zitting van de verzoenings- en tuchtcommissie echter maximum 1 lid per provincie. De algemeen secretaris is lid van de verzoenings- en tuchtcommissie zonder stemrecht. Hij oordeelt of zijn aanwezigheid noodzakelijk is.

§X. Een lid van de verzoenings- en tuchtcommissie dat zelf betrokken is in een procedure kan niet zetelen. Leden van het coreteam, behalve de algemeen secretaris, kunnen geen deel uitmaken van de nationale verzoenings- en tuchtcommissie.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig is.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie wordt iedere algemene vergadering vernieuwd.

§X. Een geschil binnen de partij en elke grove inbreuk op de partijtucht kan aan de nationale verzoenings- en tuchtcommissie worden voorgelegd door het coreteam zelf, door het bureau van de partijraad, door het partijbestuur of door een arrondissementeel bestuur. In dit geval moet hiervan melding worden gedaan op de eerstvolgende vergadering van de partijraad.

§X. Voor de eerstvolgende partijraad komt de verzoenings- en tuchtcommissie samen op uitnodiging van haar voorzitter om het voorgelegde probleem te onderzoeken. Zij moet de verschillende betrokken partijen horen, hun dossier en nota’s in ontvangst nemen en een rapport opstellen met de respectieve standpunten. Dit rapport wordt bezorgd aan de algemeen secretaris en de voorzitter van de partijraad.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie kan de beslissing tot schorsing bedoeld in art. X+1 opheffen indien dit tot een eventuele verzoening kan bijdragen.

§X. De verzoenings- en tuchtcommissie zal steeds in eerste instantie verzoening nastreven. Zij kan echter ook volgende tuchtmaatregelen opleggen of voorstellen, dit in orde van belangrijkheid:

 1. de berisping, met kennisgeving aan de leden van de betrokken organen;
 2. de blaam, met kennisgeving aan de leden van de partij;
 3. de schorsing in een functie, voor ten hoogste 12 maanden;
 4. de schorsing als lid van de partij, voor ten hoogste 12 maanden;
 5. de uitsluiting.

De sancties 1, 2 en 3 kunnen door de nationale verzoenings- en tuchtcommissie zelf worden uitgesproken en ingesteld. De sancties 4 en 5 kunnen door de commissie slechts worden voorgesteld en dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de partijraad. De verzoenings- en tuchtcommissie beslist bij eenvoudige meerderheid.

§X. De partijraad beslist over de te nemen maatregel. Er wordt het eerst gestemd over het meest vérstrekkende voorstel van tuchtmaatregel. Bij verwerping kan steeds een minder vérstrekkende tuchtmaatregel worden voorgesteld.

§X. De beslissing van de verzoenings- en tuchtcommissie of de partijraad moet binnen de week door de algemeen secretaris worden betekend.

§X. Een mandataris, bij tuchtmaatregel uitgesloten, zal zijn mandaat of mandaten onmiddellijk ter beschikking stellen van de partij. In geval van schorsing blijft de mandataris ertoe gehouden zijn verplichtingen ten overstaan van de partij na te leven.

§X. De vraag tot wederopneming van een eerder uitgesloten lid wordt door het uitgesloten lid zelf via aangetekend schrijven aan de algemene vergadering voorleggen. De algemene vergadering hoort het uitgesloten lid en eventueel andere betrokken partijen en neemt de beslissing.