Events/EGA:2012/Proposition 21 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 21 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Het arbitragehof/de bemiddelaars

Bevoegdheden

 • art. x: De statuten, het huishoudreglement van de Piratenpartij en de algemene rechtsprincipes zijn de competenties van het arbitragehof/de bemiddelaars:
 1. berechten van iedere onenigheid tussen interne instanties;
 2. berechten van iedere onenigheid tussen een lid en een interne instantie;
 3. berechten van iedere intern conflict van bevoegdheden;
 4. ongedaan maken van iedere beslissing van een interne instantie, behalve de algemene vergadering;
 5. informeren over iedere veronderstelde anomalie over de werking van de partij, volgens de procedure vastgelegd door het huishoudreglement gekozen door de algemene vergadering;

Het arbitragehof/de bemiddelaars oefenen iedere bevoegdheid uit die hen is toevertrouwd door de statuten of door het huishoudreglement aangenomen door de algemene vergadering.

Samenstelling

 • art. x:
§1er. Het arbitragehof/de bemiddelaars bestaan uit minimum zeven leden en maximaal elf leden.
§2. De algemene vergadering kiest de leden van het arbitragehof/de bemiddelaars.
§3. Een mandaat van een lid van het arbitragehof duurt 2 jaar. Ze kan niet langer uitgeoefend worden dan in 2 opeenvolgende termijnen.
 • art. x: De modaliteiten om kandidaat te worden voor de verkiezingen in de algemene vergadering worden vastgelegd door een reglement gekozen door de federale raad. Dit reglement voorziet plaats voor advies door de raad van kapiteinen.

Manier van werken

 • art. x: Het arbitragehof/de bemiddelaars kiezen intern een voorzitter. Deze verkiezing wordt bekrachtigd door de federale raad.
 • art. x: Het arbitragehof/de bemiddelaars zetelen rechtsgeldig indien minstens vier van haar leden aanwezig zijn.
Een lid van het arbitragehof/de bemiddelaars die betrokkene is of het onderwerp is van de beschuldiging is automatisch afwezig.
 • art. x: Om rechtsgeldig te zijn, moet een beslissing door het arbitragehof/de bemiddelaars gnomen worden door een twee derden meerderheid.
Iedere beslissing van het arbitragehof/de bemiddelaars moet gemotiveerd zijn. De motivatie moet steunen op de statuten en het huishoudelijk reglement en op de algemene rechtsprincipes van toepassing in een democratische staat.
 • art. x: Het arbitragehof/de bemiddelaars kunnen ieder nuttig stuk opvragen, iedere getuigenis vragen, ieder lid oproepen en één van hun tutilaire leden sturen om te instrueren of te bemiddelen.
 • art. x: De voorzitter verzekert zich van de steun van een jurist. Deze neemt niet deel aan de beslissingen van het arbitragehof tenzij hij/zij zelf lid is van de piratenpartij.
 • art. x: Iedere communicatie die gericht is aan het arbitragehof/de bemiddelaars is geadresseerd aan de voorzitter of de persoon die hem vervangt.
 • art. x: Het arbitragehof/de bemiddelaars beschikken over omkadering van de partij voor materiële en financiële middelen.


Procedure

 • art. x: De procedure voor het arbitragehof/de bemiddelaars vindt plaats achter gesloten deuren en moet het recht op verdediging en tegenstrijdig betoog toestaan. De procedure wordt vastgelegd door de algemene vergadering, op voorstel van de federale raad.
 • art. x: Het arbitragehof/de bemiddelaars bepalen de manier waarop hun beslissingen bekend gemaakt worden. Ze sturen een kopie van hun beslissingen en een rapport naar de federale raad. Ieder lid kan er een kopie van krijgen.
 • art. x: Iedere instantie van de partij of iedere groep van minimaal tien leden die er belang bij heeft kan een procedure opstarten.

Het arbitragehof/de bemiddelaars kunnen geen initiatief tot procedure nemen binnen het kader van hun bevoegdheden zoals uitgelegd in artikel xxx.

 • art. x: Nadat een proces gestart werd, wordt een procedure van verzoening gehouden. Als het arbitratgehof met deze procedure stopt, rechtvaardigt ze haar beslissing.
 • art. x:
§1. Iedere procedure wordt geadresseerd aan de voorzitter van het arbitragehof. Om ontvankelijk te zijn, moet de procedure uitgevoerd zijn binnen de dertig dagen na de publicatie van feiten. Indien de procedure mondeling plaatsvindt, moet ze ook geformuleerd worden aan de voorzitter van het arbitragehof binnen dezelfde termijn, op straffe van onontvankelijkheid.
In het geval dat de beslissing op individuele basis genomen werd, bedraagt de termijn dertig dagen vanaf de communicatie van de beslissing aan de ontvanger. De termijn bedraagt dertig dagen vanaf de kennisneming van de beslissing door de ontvanger, enkel wanneer deze laatste kan aantonen dat hij pas later kennis hiervan genomen heeft.
§2. In het kader van een procedure op basis van de bevoegdheden uit artikel xxx, wordt de procedure opgestart door tien leden.
Het arbitragehof schrijft een rapport over haar intenties aan de betrokken instanties.
 • art. x: De beslissing van het arbitragehof bindt alle leden en alle instanties buiten de algemene vergadering.

Procedure in geval van hoogdringendheid

 • art. x: Wanneer er dringend maatregelen genomen moeten worden om de rechten van de leden en instanties te respecteren, kan een referentiebeslissing gevraagd worden aan de voorzitter van het arbitragehof.
 • art. x: In het kader van deze procedure:
1. De voorzitter van het arbitragehof kan bereikt worden via telefoon of met een ander communicatiemiddel;
2. De debatten zijn contradictorisch behalve als het onmogelijk is of tegen het belang van de vraag ingaat.

Het proces tegen een beslissing van het arbitragehof

 • art. x: Iedere beslissing van het arbitragehof/de bemiddelaars die tegen de procedureregels, de statuten of een andere interne regel ingaat kan het onderwerp zijn van een procedure voor de algemene vergadering of de commissie die ze aanwijst.
 • art. x: Om geldig te zijn, moet de procedure voor de algemene vergadering gestart zijn bij de federale raad binnen de twintig dagen na het ontvangen van de beslissing van het arbitraghof door de betrokken partijen bij de aangevochten beslissing.
 • art. x: Deze procedure kan niet uitgevoerd worden door de betrokken partijen in de aangevochten beslissing, gesteld dat ze geaccepteerd hebben om deel uit te maken van het arbitragehof.
 • art. x: Deze procedure is niet opschortend tenzij het gaat om een beslissing door het arbitragehof om iemand uit te sluiten.

Motivatie

Amendement(en)