Events/EGA:2012/Proposition 17 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 17 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

De algemene vergadering/congres/piratenraad

Competenties

 • art. x: De algemene vergadering is het souvereine orgaan van de partij.

Ze is bevoegd voor:

 1. het uitwerken van de doelen van de partij;
 2. het definiëren van de fundamentele stroom en het vertalen ervan in een politiek programma;
 3. het verkiezenen van alle verkozenen binnen de instanties van de partij;
 4. het valideren van de kandidaten voor de verkiezingen, conform aan de huidige statuten;
 5. het geven van een advies of het aanwijzen van de leden van een kader;
 6. het aanpassen van de statuten;
 7. het nemen van iedere beslissing die volgens of in tegenspraak met de statuten.

Samenstelling

 • art. x: De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de Piratenpartij.

Manier van werken

 • art. x:
  • §1: De gewone algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen.
  • §2: De algemene vergadering wordt buitengewoon bijeen geroepen als:
1. Het gevraagd wordt door 10% van de leden;
2. Het gevraagd wordt door het coreteam/de federale raad;
3. Voor iedere verkiezingen.
  • §3: De vraag tot het bijeenroepen van een algemene vergadering wordt schriftelijk doorgegeven aan het coreteam/de federale raad die verantwoordelijk is om het door te sturen naar alle leden.
 • art. x: De uitnodiging tot de algemene vergadering bevat de agenda van de algemene vergadering.
Iedere beslissing van het coreteam/de federale raad wordt geval per geval bekeken. De neergelegde agenda en voorstellen worden gecommuniceerd met de leden die in orde zijn met hun lidgeld mintens ? weken voor de algemene vergadering.
 • art. x: In het begin van iedere algemene vergadering, wordt er gestemt om de volgende personen aan te wijzen:
  • iemand om nota te nemen van de algemene vergadering;
  • een moderator die verantwoordelijk is om mensen het woord te geven en te letten op de timing;
  • een voorzitter van de vergadering die verantwoordelijk is voor het voeren van de debatten en het volgen van de agenda van de vergadering.
 • art. x: Behalve voorstellen die in tegenspraak zijn met de huidige statuten, worden beslissingen op de algemene vergadering genomen met een simpele meerderheid van stemmen.
Alle leden hebben één stem op de algemene vergadering.
 • art. x: Een stem kan op naam gedelegeerd worden aan één en slechts één andere piraat.

Motivatie

Amendement(en)