Events/EGA:2012/Proposition 13 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Leden

 • art. 3: De Piratenpartij omvat leden en sympathisanten.
 • art. 4: Iedereen die het Piraten project ondersteunt kan sympathisant worden. De rechten en plichten van sympathisanten worden beschreven in een regelement goedgekeurd door de Algemene vergadering.
 • art. 5: Iedereen kan lid worden, die:
  • §1: de algemene doelstellingen en de politieke strategie van de Piratenpartij respecteert, alsook de statuten, regelementen en regels die daaruit voortvloeien.
  • §2: geen lid is van een groep die de fundamentele principes van de Piratenpartij tegengaat.
  • §3: zijn lidgeld betaald heeft.

Betreffende het lidgeld

 • art. 6: Leden betalen een jaarlijks lidgeld aan de Partij. Het bedrag en modaliteiten omtrent betaling worden bepaald door de algemene vergadering.

Geen enkele partij instantie mag een extra vergoeding opleggen aan de leden.

Als de financiele situatie van een lid niet toelaat om het lidgeld te betalen, dan mag dit gelijkwaardig en volwaardig lidmaatschap in geen geval in de weg staan. Het lidgeld kan in dit geval, ten belope van een jaar, gedeeltelijk of zelfs volledig kwijtgescholden worden.

Rechten van de leden

 • art. 7:
  • §1: Enkel leden beschikken over the totaliteit van de rechten voorzien in de statuten.
  • §2': Tenzij anders bepaald in de statuten beschikken piraten over het recht om beslissingen te nemen.
 • art. 8: Niets van deze rechten kan ontnomen worden van een lid, behalve bij ontslag van een lid, schorsing of uitsluiting.

Ontslag van een lid

 • art. 9: Elk lid is vrij om zijn ontslag te geven door een brief te sturen aan de betrokken instanties

Wordt geacht zijn ontslag als lid gegeven te hebben, het lid die, na minsten één herinnering zijn lidgeld niet betaald heeft na dertig dagen. De herinnering zal duidelijk vermelden dat het lidmaatschap vervald indien niet voor deze datum betaald wordt.

Uitsluiting en schorsing

 • art. 10:
§1er: De uitsluiting of schorsing van een lid wordt beslist door het Coreteam/Federale Raad.
Het Coreteam/Federale Raad kan deze beslissing slechts nemen na vraag van een van de instanties vermeld in de statuten van de partij, op vraag van een politieke mandataris, of op vraag vijf leden van de partij.
In het geval van vraag om uitsluiting, kan het Coreteam/Federale Raad beslissen to uitsluiting indien zij dit wenselijk vindt.
§1bis: Uitsluiten of schorsing omvat het verlies van rechten voortvloeien uit het lidmaatschap van de partij, met uitzondering van het in beroep gaan tegen de beslissing van uitsluiting of schorsing.
§2: De beslissing van de uitsluiting of de opschorting moet vooraf expliciet neergeschreven worden in de oproep tot de vergadering.
Minsens 8 dagen voor de vergadering van het Coreteam/Federale raad, een dubbele brief, een gewone en een aangetekende, worden verstuurd naar het betreffende lid, waarin een samenvatting staat van de klachten.
Vanaf de vergadering van de samengeroepen Coreteam/federale raad afgelopen zijn , wordt het lid waarvan de uitsluiting of schorsing wordt voorgesteld gehoord, indien hij dit wenst. Hij kan hierbij vergezeld worden van een ander lid naar keuze. Na de horing trekt hij zich terug uit de vergadering om het coreteam de kans te geven te delibereren zonder zijn aanwezigheid.
§3: Wanneer een dringende schorsing noodzakelijk is, kan een ad interim beslissing gevraagd worden van het coreteam/federale raad.
Binnen het kader van deze procedure:
1. een lid van het coreteam/de federale raad kan bereikt worden via telefoon of met een andere methode ;
2. het coreteam/de federale raad kan een beperkte commissie oprichten;
3. les débats sont contradictoires sauf si cela s’avère impossible ou contraire à l’objet de la demande ;
4. De voorwaarden voorzien in §2 stellen zich enkel bij een beslissing ad interim.
§4: Alle beslissingen tot schorsing vermelden een maximale duur na dewelke de schorsing opgehoffen wordt of een uitsluiting wordt uitgesproken. Deze duur kan niet langer zijn dan 6 maanden.
§5: De beslissing tot uitsluiting of moet genoemen worden met een meerderheid van minstens twee derde van de stemmen van de aanwezige leden. Bij een schorsing of uitsluiting moet men ieder alternatief nagaan in de vergadering.
§6: Tegen iedere beslissing tot schorsing of uitsluiting kan beroep worden aangetekend door door een van de partijen bij het coreteam/federale raad binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing.
§7: Zonder vooroordelen over het recht op beroep hieronder vermeld, mogen alle beslissingen over uitsluiting of schorsing voorgedragen worden voor het arbitragehof binnen de 30 dagen na het bericht van de beslissing van het coreteam/federale raad. Het arbitragehof mag enkel de uitsluiting of schorsing bevestigen, of ze annuleren als de statutaire regels niet gerespecteerd werden, of bij manifest misbruik van het recht. Vooraleer het arbitragehof haar beslissing kan nemen, moet ze de betrokken partijen horen.
§8: Iedere verkozen politieke mandataris is per direct uitgesloten als hij, zonder af te treden van zijn mandaat of zonder akkoord van de algemene vergadering of het coreteam/de federale raad, beslist om te zetelen als onafhankelijke of met leden van een andere politieke partij.
§9: Is per direct uitgesloten: ieder lid die op een kandidatenlijst staat bij de verkiezingen op een lijst die concureert met een lijst goedgekeurd door de partij of een lijst van de partij.
§10: De per directe uitsluiting wordt vastgesteld door het coreteam/de federale raad, ofwel op eigen initiatief, ofwel op initiatief van een interne instantie, ofwel op initiatief van een mandataris of op initiatief van vijf leden van de Piratenpartij.

Motivation

Amendement(s)