Events/EGA2:2013/Proposition 3NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

PIRATEN PARTIJ – PROGRAMMA 0.1.

1. Vrijheid en grondrechten (in een digitale samenleving)

1.1. De Piraten Partij wil het “digitaal zelfbeschikkingsrecht ” van elke burger in deze digitale informatiemaatschppij stimuleren (voor de Piraten Partij is ELKE BURGER OOK EEN DIGITALE BURGER)

1.2. De Piraten Partij wil het data-verkeer en de privé-sfeer van de burger in deze digitale samenleving optimaal beschermen.

1.3. De Piraten Partij streeft een optimale transparantie na van de overheid en van alle bedrijven die overheidsteun en/of openbare voorzieningen gebruiken


2. Democratie

2.1. De Piraten Partij is voor een radicale democratie van burgers (ipv een politiek van beroeps-politici en beleidsmakers).

2.2. De Piraten Partij is ervan overtuigd dat de digitalisering nieuwe mogelijkheden biedt voor een directe en radicale democratie en ondersteunt alle initiatieven die in die richting gaan.


3. Internet en internet politiek

3.1. De Piraten Partij zet zich in voor het wettelijk grondvesten van het principe van “net-neutraliteit”. Dat betekent dat wij eisen dat het net neutraal blijft voor de aard van de data die het doorzendt.

3.2. De Piraten Partij eist dat de DIGITALE GRONDRECHTEN VAN DE BURGER in de grondwet worden ingeschreven: persoonlijke privacy, persvrijheid, menigsvrijheid, artistieke vrijheid, vrijheid van vereniging en van actie ook op het net. Dit zijn grondrechten van elke burger die ook op het net gegarandeerd moeten worden.

3.3. De PP kant zich tegen elke vorm van censuur door de overheid en/of (internet)bedrijven. Overtredingen van de wet kunnen NA publicatie vervolgd worden, maar NIET vooraf (zoals in de pers geldt)

3.4. De PP is van oordeel dat de overheid gratis toegang tot het internet dient te garanderen. Elke burger is ook een digitale burger: toegang toe het net is immers een noodzakelijke voorwaarde om elke burger toe te laten zijn “digitale zelf-ontplooing” te verwezenlijken.

4. Onderwijs en onderzoek

4.1. Voor de Piraten Partij is het recht op vrije toegang tot informatie, opvoeding en cultuur een fundamenteel grondrecht.

4.2. De Piraten Partij ijvert voor een aanpassing van het patent- en auteurs-recht op basis van het gegeven dat de verworvenheden van wetenschap en kunst tot ons gemeenschappelijk patrimonium behoren en derhalve vrij ter beschikking moeten staan van alle burgers.

We vertrekken van een positief mensbeeld. Opvoeding en onderwijs zijn onze belangrijkste verworvenheden en vormen de basis voor een verdere ontwikkeling van wetenschap, cultuur en welstand. Het onderwijs dient zich niet te richten op de arbeidsmarkt, maar op de vorming van kritische, zelfbewuste en geemancipeerde burgers die zich bewust zijn van hun sociale verantwoordelikheid tav de gemeenschap.


5. Milieu en consumenten

5.1. De Piraten Partij zet zich in voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Dat betekent dat we “als een goede huisvader” en op een verantwoordelijke manier willen omspringen met alle materiele en immateriële bronnen die nodig zijn voor het verder uitbouwen van het algemeen welbevinden.

5.2. De Piraten Partij is voor een milieuvriendelijke, gedecentraliseerde en transparente energie-politiek, waarbij een zo laag mogelijke prijs en een zo groot mogelijke milieuvriendelijkheid dient nagestreefd.

5.3. De Piranten Partij is voor wetgevende inititatieven die de klimaatverandering bestrijden.

5.4. De Piraten partij is voor de bescherming van de rechten van de consument.

5.5. De Piraten Partij is voor duurzame en digitale oplossingen op het vlak van werk en mobiliteit.

5.6. De Piraten Partij is voor goedkoop wonen in de steden en voor het stimuleren van nieuwe samenlevingsvormen.

5.7. De Piraten Partij is voor dierenrechten.
6. Kunst en cultuur

6.1. Voor de Piraten Partij zijn vrijheid en zelf-ontplooiing centrale waarden.

6.2. De Piraten Partij wil de deelname van alle burgers aan kunst- en cultuur mogelijk maken en stimuleren.

6.3. De Piraten partij wil de culturele zelf-ontplooiing van elke burger stimuleren. Door de digitalisering beleven we momenteel een fundamentele paradigmashift op het vlak van informatie, wetenschap en cultuur. Voor de Piraten Partij betekent deze revolutie een enorme mogelijkheid om nieuwe vormen van kunst- en cultuur creatie en participatie te ontwikkelen.

6.4. De Piraten Partij ijvert voor vrij-plaatsen (ateliers) voor kunst- en cultuur- creatie. (zowel in de analoge wereld als op het net) De Piraten Partij ziet cultuur niet als iets dat van bovenuit dient georganiseerd te worden, maar als gemeenschappelijke cultuurervaringen die vanuit de samenleving ontstaan en vorm gegeven worden.

6.5. De Piraten Partij wil het gebruik van het internet als gemeenschappelijk artistiek en cultureel tool stimuleren. De digitalisering en het internet verruimen de mogelijkheden van kunst- en cultuur.

6.6. De Piraten Partij ondersteunt nieuwe vormen van samenwerking rond kennisverwerving en culturele en artistieke productie, creatie en participatie.

6.7. Voor de Piraten Partij dient kultuurpolitiek gedecentraliseerd, meerduidig en interactief te zijn.

6.8. Voor de Piraten Partij dient kunst- en cultuurpolitiek bij te dragen tot het democratisch en digitaal bewustzijn van de burger, en transparent te zijn.


7. Arbeid en sociale zaken

7.1. De Piraten partij is voor een verzekerd basis-inkomen voor elke burger.

7.2. De Piraten Partij wil commons (gemeenschapsgoederen en productie) beschermen en bevorderen, en en alle initiatieven die daartoe bijdragen zoals coöperatieven, zelf-organisaties en gemeenschapszin stimuleren en ondersteunen.


8. Gezin en gemeenschap.

8.1. De Piraten Partij is voor zelfbeschikkingsrecht ook op het vlak van het persoonlijk leven en is van oordeel dat de gezinspolitiek daarop gegrondvest dient te zijn.

8.2. De Piraten Partij is voor volledige vrijheid op het vlak van samenlevings- vormen. De wetgeving dient die vrijheid en de juridische gelijkheid van al die vormen te waarborgen.

8.3. De Piraten Partij is voor een pluralistische, diverse samenleving .

8.4. De Piraten Partij wil voor iedereen toegankelijk en kosteloos onderwijs.

8.5. De Piraten Partij ijvert voor een humane en transparante migratiepolitiek waarbij migranten optimaal betrokken worden bij alle aangelegenheden, rechten en plichten, die op hen betrekking hebben. De Piraten Partij beklemtoont dat migratiepolitiek over mensen gaat. Dat betekent dat het recht op zelfbeschikking ook voor migranten geldt.


9. Gezondheidszorg.

9.1. De Piraten Partij staat aan de zijde van de patienten, en steunt alle initiatieven die de positie van de patient versterken.

9.2. De Piraten Partij is voor absolute transparantie in de gezondheidszorg.

9.3. De Piraten Partij wil de over-verzorging afbouwen en de onder-verzorging vermijden.

9.4. De Piraten Partij wil gezondheidsopvoeding bevorderen.

9.5. De Piraten Partij wil ijveren voor een nieuwe maatschappelijke consensus om de kwaliteit van onze gezondheidszorg ook in de toekomst te waarborgen, op grond van het principe dat we een gemeenschappelijk gezondheidsstelsel willen behouden ten dienste van alle burgers, en waaraan alle burgers ook bijdragen in functie van hun individuele draagkracht.

9.6. De Piraten Partij wil absolute garanties wat de bescherming van de digitale opslag en toegankelijheid van medische data betreft.

9.7. De Piraten Partij is voor een nieuw drugsbeleid waarbij de nadruk ligt op opvoeding en preventie in plaats van op repressie.

9.8. De Piraten Partij is voor de inclusie van mensen in de psychiatrische verzorging; voor de bevordering van hun toegang tot de arbeidsmarkt en voor de versterking van hun rechten.
10. Europa

10.1. De Piraten Partij wil een radicaal democratisch Europa van alle Europese burgers, in plaats van een Europa van lidstaten, beroeps-politici en beleidsmakers.

10.2. De Piraten Partij is voor de directe verkiezing van een Europese Wetgevende Vergadering die een radicale, democratische grondwet voor Europa dient uit te schrijven.


11. Buitenlandse politiek en veiligheid.

11.1. De Piraten Partij gelooft dat de digitalisering, de globalisering en de verschuivingen in de buitenlandse situatie de uitwerking van een nieuwe, democratisch besliste, en transparante buitenlandse politiek noodzakelijk maken.

11.2. De Piraten zijn tegen cyberwars.

11.3. De Piraten Partij wil de Rechten van de Mens uitbreiden en versterken, ook in de digitale wereld en op het net.

11.4. De Piraten Partij is voor een sterke VN.

11.5. De Piraten Partij wil een verbod en verwijdering van alle nucleaire en chemische wapens.


12. Economie

12.1. Voor de Piraten Partij zijn vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid basiswaarden. De economie, de financiële wereld en de sociale organisatie moeten duurzaam zijn en ten dienste staan van alle burgers en van de gemeenschap.

- Vrijheid betekent dat het zelfbeschikkingsrecht van elk individuecentraal staat. Die vrijheid wordt door de gemeenschap zowel gegarandeerd als beperkt (in functie van de vrijheid van de Ander en van de gemeenschap). In die zin is vrijheid onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. - Rechtvaardigheid betekent dat zowel de toegang tot het openbare leven en de arbeidsmarkt, als een fatsoenlijk inkomen grondwettelijk gegarandeerd worden. - Duurzaamheid betekent een verantwoordelijke, duurzame omgang met alle materielle en imateriêle rijkdom die zowel de aarde als onze globale cultuur verschaffen. De economie, de financiële wereld en de sociale organisatie moeten duurzaam zijn en ten dienste staan van alle burgers en van de gemeenschap.12.2. De economische politiek van de PP richt zich op zelfbeschikking (vrijheid), transparantie en rechtvaardige participatie. Het doel is het stimuleren van het zelfbeschikingsrecht van het individu en van het welbevinden van alle leden van de gemeenschap.

12.3. De economische politiek van de PP richt zich op het mogelijk maken, het stimuleren en het ondersteunen van de individuele levensplannen van de burgers.

12.4. De PP gelooft in de nieuwe democratische mogelijkheden van het net en wil de democratische en gemeenschaps-opbouwende krachten van het net steunen en stimuleren. De digitalisering maakt nieuwe vormen van productie, van arbeid en van ruil mogelijk. Deze niewe economische vormen bieden enorme mogelijkheden maar ze vereisen ook een nieuwe gemeenschapsvormen. Het net laat toe om nieuwe ruimtes te scheppen voor politiek debat en praxis.

12.5. De economische politiek van de PP is gericht op welbevinden, niet op groei. De op de markt verhandelde goederen en diensten vormen slechts een beperkte en soms zelfs foutieve indicatie voor de levenskwaliteit van de burgers en de gemeenschap. Traditionele meetinstrumenten zoals het BNP of de groeipercentages van de economie die enkel de materielle rijkdom meten mogen niet langer de eenzijdig de economische politiek bepalen.

12.6. De PP is voor het duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen. Dat betekent onder meer dat de prijs voor die grondstoffen zo vast gelegd wordt dat elke uitbuitig ten koste van de gemeenschap onmogelijk wordt.

12.7. De PP gelooft dat kleine innovatieve bedrijven een grote rol kunnen spelen in het ontwikkelen van nieuwe vormen van duurzaam energiegebruik en wil hen daarbij ondersteunen.

12.8. De PP is voor een versterking van de consumentenrechten.

12.9. De PP wil de invoering van een volwaardig basisinkomen voor iedereen. Arbeid is voor de PP meer dan alleen maar een economisch product: het gaat in de eerste plaats om de zelf-realisatie van een mens. Daarom pleit de PP voor een volwaardig basisinkomen voor iedereen.

12.10. De PP is voor een leefbaar minimumloon.

12.11. De PP wil de democratie binnen bedrijven stimuleren en steunt alle initiatieven in die richting.

12.12. De PP is voor de verdere uitbouw van een vrij, voor iedereen toegankelijk wereldwijd net.

12.13. De PP ijvert er voor dat de globalisering alle mensen ten goede komt.

13. Binnenlandse politiek

13.1. De PP wil volledige transparantie wat betreft de invloed van belangengroepen en lobbyisten op het politieke proces. Om dat te bereiken stelt de PP het aanleggen van openbare lobbyregisters voor.


14. Justitie 14.1. De PP wil de burger- en vrijheidrechten van elke burger optimaal bewaren, versterken en ondersteunen.

14.2. De PP wil de onaantastbaarheid van de fundamentele burger- en vrijheidsrechten op het net en in de digitale maatschappij grodwettelijk vastleggen.

14.3. De PP wil met alle wettelijke middelen de strijd aangaan tegen alle vormen van korruptie.

14.4. De PP wil de wettige onschenbaarheid van de “klokkenluider” in de grondwet verankeren.

14.5. De PP wil bij grote openbare werken een “duurzaamheids-, transparantie- en integriteits-contract” verplicht stellen. Een overeenkomst waarbij de hoofdaannemer verantwoordelijk gesteld wordt voor een duurzame, transparante en sociale (dumping-lonen, kinderarbeid, zwart geld, ..) realisatie van het project.

14.6. De PP pleit voor het op een onvervalsbare manier kenmerken van elk individueel wapen dat geproduceeerd wordt, ten einde de illegale verkoop van wapens zoveel mogelijk in te perken.

14.7. De PP pleit voor een kentekenplicht voor politiebeambten (maw: geen politie in burger)

15. Landsverdediging. 15.1. De PP wil een grondwetsartikel invoeren dat bepaalt dat het leger nooit in het binnenland kan worden ingezet.