Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/26 08 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Algemene Vergadering 2 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Antwerpen (Stad)
Date Sun 26 August 2012
Time ?
Address
?
Antwerpen
City
Attendees Kjell, Jelle, Paul, Christophe, Koen
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Verslag Algemene vergadering 26 Augustus 2012

Aanwezige leden: Kjell, Jelle, Paul, Christophe, Koen

Volmachten: Dette -> Christophe Wouter -> Kjell


Agenda:

 • Maken huishoudelijk reglement
 • eventuele aanpassing van de statuten.

Hoofdstuk V


Voorstel 1 financieel:

1) We weten van elk lid uit welke postcode hij/zij komt. 2) Elke maand kijken we naar de inkomsten, en verdelen we ze proportioneel (per provinciaal kiesdistrict of postcode, binnen de statutaire bepaling) naar het aantal leden (ngl postcode). 3) We kunnen geen cash geld uitbetalen, maar je weet wel hoeveel geld je ter beschikking hebt. 4) Uitgaven dien je correct met bonnetjes/facturen in, zodat we juridisch-technish niet in de problemen geraken. Dan kunnen we de (terug)betaling doen. 5) Indien we gezamelijke uitgaven doen, dan zullen de kosten gesplitst worden naargelang het gebruik (bvb: als we 1000 flyers aankopen, en District kapellen vraagt er 250, Mechelen 250 en Antwerpen 500, dan zullen de kosten 1/4, 1/4, 1/2 verdeeld worden) 6) Als je geen lokale crew hebt (met eigen postcode), dan kan je steeds bij de provinciale crew aansluiten (die het budget van de niet ge-allokeerde postcodes toegewezen krijgt) 7) De uitgaven mogen niet hoger zijn dan het budget (dat er is), en ook niet hoger dan 2000€ per maand.

Opmerking:

We hebben besproken om de inkomsten van leden naar de respectievelijke crews of regio's te laten gaan (los van de verdeelsleutels). Het probleem is dat er ook anonieme giften kunnen zijn, en dat we het dan een beetje te complex maken.


=> Ter opname in huishoudelijk reglement. Unaniem goedgekeurd.


Hoofdstuk I

Geen toevoegingen

Hoofdstuk II

Opmerking: het "vergeten" van lidgeld betalen op zich is juridisch niet voldoende om het lidmaatschap te ontnemen.

=> Voorstel tot wijziging van de statuten

2.5. Het niet betalen van het door de Algemene Ledenvergadering bepaalde lidgeld wordt beschouwd als onstlag nemen uit de vereniging. Wordt

2.5. Het niet betalen van het door de Algemene Ledenvergadering bepaalde lidgeld wordt, na aanmaning, beschouwd als onstlag nemen uit de vereniging.

Stemming: Unaniem goedgekeurd.

In huishoudelijk reglement (HR) géén aanpassingen. (we kunnen de manier van aanmaning later bepalen)

Hoofdstuk III

=> geen aanpassingen aan HR

Hoofdstuk IV

"Indien één vijfde van de leden er om verzoekt zal de Algemene Leden Vergadering binnen de 30 dagen, volgend op de ontvangst van het verzoek door het Bestuur, bijeengeroepen worden." Deze procedure dient nog uitgewerkt te worden.

=> stemming voor opname in HR: Unaniem goedgekeurd

Hoofdstuk V

behalve puntje aan begin van de vergadering.

Voorstel: Het nakijken van de inkomsten en uitgaven: Jaarlijks nazicht van de kas

Ten laatste 30 dagen voor de ALV worden, door loting (met teruglegging) 3 leden aangeduid om de kas na te zien in afspraak met de penningmeesters. Zij maken hier een verslag van en dit wordt bijgevoegd aan het verslag van het bestuur. De kas-nazichters hebben het recht toelichting te geven bij hun verslag.

=> goedkeuring met 6/7 van de stemmen, en 1 onthouding.

Hoofdstuk VI

2. Alle verdere bepalingen over de werking van de FV

 • Lijstvorming dient in HR opgenomen te worden.

Voorstel in HR:

De algemene ledenvergadering van de Antwerpse Piratenpartij steld voor dat de lijsten samengesteld worden via een Condorset Schultz stemming. Hierbij moet rekening gehouden worden met voorkeuren van de kandidaten en de wettelijke beperkingen.

De lijstvorming gebeurt door de leden volgens de Condorset Schultz methode

Indien een lid niet op een verkiesbare plaats wenst te staan, en dit op voorhand heeft aangegeven, dan mag hij/zij op een lagere plaats in de lijst gaan staan.

Voor de lijstduwer komen we onderling overeen (uit de verkozen leden op de lijst). Deze regel dient aangepast te worden na 15 september.

=> goedgekeurd ( Gestemd met 5/7 leden, 2 tegenstemmen. )


Hoofdstuk VII ; VIII ; IX

=> Geen opmerkingen

Co-penningmeesterschap:

Kjell will ook penningmeester zijn in duo-job met wouter. => in orde (unaniem)!

Rondje varia:

Voor algemene vergadering? => nope.

Afgerond.

Andere punten buiten de algemene vergadering:

 • Goedkeuring vorig verslag =>

Ok.

 • Pirate beer in zeezicht was een succes.
 • Mogelijk ander Café?

"De Chocolat" in de kloosterstraat is onze volgende bestemming. andere minder formele Pirate beers mogen op eigen initiatief genomen worden eender waar, en aankondigen op FB...

 • opzetten van ons kiezen:

Kjell zoekt een Schultze tooltje, of maakt er een simpele zelf.Hier is een lead: http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method

 • Nederland: willen we er naartoe & helpen?

Ja! Koen neemt contact op. => we bieden hulp aan, en horen rond of we kunnen helpen. & Doodle opstellen

 • De Flyers => polsen bij Thomas!
 • Evaluatie van acties: telling op website: vraag ter instaleren. Opvolging van acties is een handig leermoment.

Koen checkt of da op de site gaat? Ja!

 • zondag 5 is er een kopstukkendebat. Christophe wil aanwezig zijn, indien we uitgenodigd worden (rechtstreeks uit Barcelona)

=> Merci voor de aanwezigheid!