Revision history of "Events/EGA:2013/Proposition 1NL"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:36, 26 May 2013317070 (talk | contribs). . (768 bytes) (+768). . (Created page with "== Motivatie == Aangezien het belangrijk is om een goed draaiend coreteam te hebben, en aangezien we een gedecentraliseerde organisatie zijn, de functie van het coreteam moet mi...")